Pedagogische Studië‘n — Jrg. 89 (april 2012) Nr. 2

71 Kwaliteitsindicatoren van het Nederlandse basis- en voorgezet onderwijs
J. Scheerens, J. van Ravens & H. Luyten
In dit artikel wordt stilgestaan bij het typeren van onderwijskwaliteit, de operationalisering van relevante factoren als onderwijsindicatoren, en het illustreren van de toepassing ervan op het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland. Het welbekende elementaire systeem model, dat onderwijs opvat als een productieproces dat uitgevoerd wordt door bepaalde invoer en uiteindelijk tot bepaalde opbrengsten leidt, wordt als basisstramien gekozen om facetten van onderwijskwaliteit weer te geven. Bij de analyse van het Nederlandse basis- en voorgezet onderwijs worden gegevens op internaperspectief.

88 Effecten van begeleid hardop lezen van teksten op technisch lezen, begrijpend lezen, woordenchat en leesplezier bij zwakke lezers in de leerjaren vier tot en met zes
H. Blok, R. Oostdam & C. Boendermaker
In dit artikel
worden concepten uit Tinto’s interactionele theorie over de oorzaken van studie-uitval en Becher’s theorie over wetenschapgebieden ter verklaring van studievoortgang van eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs gecombineerd. De resultaten impliceren dat een generieke benadering voor het verklaren van studievoortgang, rendementsanalyses, kwaliteitszorg en verbetering van de aansluiting onvoldoende is. Meer aandacht is gewenst voor verschillen tussen sectoren.

104 Effecten van het computerprogramma TiO-schrijven op de schrijfvaardigheid van leerlingen in groep acht: een longitudinaal onderzoek
A. T. Pullens, H. den Ouden, W. Herrlitz en H. van den Bergh
In deze overzichtsstudie wordt er een overzicht gegeven van variabelen die een positieve invloed hebben op de attitudes. De uitkomst van de studies laten zien dat alle drie groepen overwegend neutrale attitudes hebben. De discussie gaat in op de consequenties voor inclusief onderwijs in Nederland en mogelijkheden voor interventies om attitudes te bevorderen.

120 Teachers’ sense of their professional identity
Academisch proefschrift van E.T. Canrinus
Groningen: Ipskamp Drukkers B.V. (2011)
BOEKBESPREKING
Perry den Brok