Pedagogische Studië‘n — Jrg. 88 (november 2011) Nr. 5

307 Professor dr. Rogier Eikeboom
IN MEMORIAM
Bert van Oers
Begin juni 2011 is Professor Rogier Eikeboom onverwacht overleden. Hij was lid van de redactieraad van Pedagogische Studië‘n van 1976 tot 1985. Rogier Eikeboom was een uitzonderlijke man. Tot het eind van zijn leven is hij ook leraar gebleven en onderwijs blijven geven.

309 Schooleffectiviteit en prestatieniveau natuuronderwijs in groep 6: secundaire analyses op TIMSS-2007 data
M.R.M. Meelissen & H. Luyten
In internationaal perspectief zijn Nederlandse groep 6 leerlingen aanmerkelijk minder goed in natuuronderwijs dan in rekenen-wiskunde. Dit blijkt uit ‘Trends in International Mathematics and Science Study’ (TIMSS)-2007, waar in 36 landen een internationale toets voor rekenen-wiskunde en natuuronderwijs onder 10-jarige leerlingen is afgenomen. Bovendien is Nederland ŽŽn van de zeven TIMSS-landen waar jongens significant beter in natuuronderwijs presteren dan meisjes.

323 Staan jongens in het primair en voortgezet onderwijs op achterstand?

G. Driessen & A. van Langen
In het buitenland is er al enige tijd grote ongerustheid over het feit dat jongens in het onderwijs in een achterstandspositie dreigen te geraken. Ook in Nederland heeft het ministerie van OCW zijn zorg geuit. In deze overzichtsstudie worden verschillen tussen jongens en meisjes in Nederland in kaart gebracht. Daarbij wordt gefocust op het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Drie aspecten staan centraal: cognitieve competenties (prestaties), niet-cognitieve competenties (attitudes, gedrag) en schoolloopbaankenmerken (onderwijsniveau, doorstroom, profielen, diploma’s).

339 Het verband tussen islamitische religie, religiositeit en onderwijsprestaties
O. Agirdag, M. Hermans & M. Van Houtte
Recent heeft een invloedrijke studie aangetoond dat migrantenleerlingen die afkomstig zijn uit islamitische landen slechter presteren dan andere leerlingen en dat het aandeel van leerlingen uit islamitische landen op school negatief samenhangt met de onderwijsprestaties van andere leerlingen. In deze studie proberen we een beter zicht te krijgen op de effecten van islamitische religie en religiositeit op de onderwijsprestaties van leerlingen op basis van gegevens van 2.845 leerlingen uit 68 Vlaamse basisscholen.

354 Impliciete metingen van groepsstereotiepe houdingen van leraren
NOTITIE
L. Hornstra, L. van den Bergh & E. Denessen
Onderzoek naar de effecten van groepsstereotiepe houdingen die leraren van leerlingen hebben en het gebruik van zelfrapportages hierbij, laat zien dat met impliciete metingen van vooroordelen – in tegenstelling tot vragenlijsten – een relatie kan worden vastgesteld met prestaties van leerlingen uit groepen waarover vooroordelen bestaan.

367 OnderwijsResearchDagen 2011 Maastricht
CONFERENTIEVERSLAG
Divisie Leren en Instructie
M. Koopman
Divisie Domein-specifieke aspecten van Onderwijs (DSO)
P. Vos & M. de Vries
Divisie Bedrijfsopleidingen, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
R. Wesselink
Divisie Methodologie & Evaluatie
S. Wools
Divisie ICT en onderwijs
P.J.B. Gorissen
Promovendisessies
C. Gorissen, J. van Strien & J. Huizenga