Pedagogische Studië‘n — Jrg. 88 (april 2011) Nr. 2

59 Sekse van de leerkracht en probleemgedrag bij leerlingen
M.J.H. Rietveld, C.E.M. van Beijsterveldt & D.I. Boomsma
In dit onderzoeksartikel wordt verslag gedaan van een grootschalig onderzoek onder leerlingen binnen het Nederlandse primaire onderwijs. Aanleiding voor dit onderzoek is de maatschappelijke discussie omtrent de feminisering van het onderwijs. Er wordt gesuggereerd dat feminisering gepaard gaat met een verandering in schoolcultuur waardoor jongens minder goed tot hun recht zouden komen. De hoofdvraag van het onderzoek is of mannelijke en vrouwelijke leerkrachten jongens en meisjes anders beoordelen met betrekking tot gedragsproblemen. Deze relatie tussen sekse van de leerkracht en gedragsproblemen bij kinderen is onderzocht door analyse van vragenlijstgegevens van kinderen op 7-, 10- en 12-jarige leeftijd. De vragenlijstgegevens zijn verstrekt door moeder, vader en de leerkracht. De combinatie van deze gegevens maakt het mogelijk om een eventueel beoordelaarseffect aan te tonen. De resultaten geven aan dat jongens meer aandachtsproblemen en externaliserende gedragsproblemen vertonen dan meisjes, op elke leeftijd. Deze hogere score is niet gerelateerd aan de sekse van de leerkracht. De aanwezigheid van een vrouwelijke leerkracht zorgt niet voor meer probleemgedrag bij jongens. Dit resultaat wordt bevestigd door beoordelingen van zowel moeders als vaders.

73 Empowerment en leerresultaten bij getalenteerde btaleerlingen in een verrijkte onderwijsleeromgeving
A.E. van der Valk, H. Grunefeld & A. Pilot
Vwoleerlingen die getalenteerd zijn voor de btavakken kunnen en willen meer dan ze op school aangeboden krijgen. Onderwijs dat op hen is toegesneden, moet onder meer verdiepend, verrijkend en versneld zijn en plaatsvinden in een sfeer van excellentie. In dit onderzoek wordt de vraag beantwoord in hoeverre een dergelijk programma gepaard gaat met empowerment van leerlingen. Bij getalenteerde 5/6vwo-leerlingen die dergelijk onderwijs volgen, is hun empowerment gemeten met een vragenlijst. Tevens is nagegaan welke kenmerken volgens de leerlingen effect hebben op die empowerment en of de onderwijsdoelstellingen, zoals goede examenresultaten, gerealiseerd worden. Het onderzoek wijst uit dat leerlingen zich empowered voelen, dat de zes onderzochte kenmerken van de onderwijsleeromgeving volgens hen daaraan bijdragen en dat de onderwijsdoelen grotendeels gerealiseerd worden. Er zijn aanwijzingen gevonden dat de examenleerstof en de verrijkingsleerstof evenwichtig over het curriculum verdeeld moeten worden en dat ook voor talentvolle leerlingen voldoende aandacht moet zijn voor examenvoorbereiding. Het toevoegen van een kenmerk, het aanbieden van keuzemogelijkheden voor leerlingen, zou het empowerment verder kunnen vergroten.

90 Effecten van ondersteuning bij schoolfeedbackgebruik
G. Verhaeghe, J. Vanhoof, M. Valcke & P. Van Petegemj
Het gebruik van schoolfeedback blijkt niet vanzelfsprekend, ondermeer door een gebrek aan datageletterdheidscompetenties. Om op deze behoefte in spelen worden verscheidene ondersteuningsactiviteiten opgezet, die ofwel binnen (ONSET) of buiten de school worden georganiseerd (INSET). In deze studie worden de resultaten gerapporteerd van een evaluatieonderzoek waarbij naast een INSET- en een ONSET-ondersteuningsopzet ook feedbackgebruikers in een controleconditie worden betrokken.

107 Bruikbaarheid van internationaal vergelijkende surveys naar leerprestaties
DISCUSSIE
H. Luyten, R. Janssen & S. Karsten

109 Internationaal vergelijkende studies van leerprestaties
DISCUSSIE
P.W. van Rijn, J.H. Kordes & E. Gille

114 De politieke waarde van internationale prestatie-indicatoren
DISCUSSIE
S. Karsten

122 De maatschappelijke en wetenschappelijke waarde van internationale data over onderwijsprestaties
DISCUSSIE
J. Dronkers