Pedagogische Studië‘n — Jrg. 87 (april 2010) Nr. 2

91 De invloed van leraar- en schoolkenmerken op het gebruik van ict in het lager onderwijs
J. Tondeur, J. van Braak en M. Valcke
In het domein van educatief ict-gebruik zoeken zowel praktijkmensen als onderzoekers naar factoren die ict-integratie in het onderwijs bevorderen of belemmeren. Dit onderzoek richt zich op een verkenning van de samenhang tussen leraarkenmerken, schoolkenmerken en ict-gebruik in de klaspraktijk.

105 Effecten van het leren schematiseren van jonge leerlingen op hun latere prestaties in het reken-wiskundeonderwijs

M. Poland, B. van Oers en J. Terwel
Dit artikel betreft een anderhalf jaar durend experimenteel onderzoek naar het leren schematiseren van jonge kinderen en de effecten hiervan op hun latere leerresultaten in het reken-wiskundeonderwijs. Leerlingen in de experimentele groep participeerden in een programma waarin het schematiseren expliciet werd onderwezen en begeleid. In de controlegroep werd geen specifieke aandacht besteed aan het schematiseren.

118 Het effect van de Fonologische en Leerpsychologische methode bij leerlingen met dyslexie
M.A.R. Gijsel en A.M.T. Bosman
In deze studie is het effect van de Fonologische en Leerpsychologische methode (F&L-methode) onderzocht bij 392 leerlingen met dyslexie. Er deden 144 leerlingen in de onderbouw (gemiddelde leeftijd 8 jaar), 190 leerlingen in de middenbouw (gemiddelde leeftijd 9,6 jaar) en 58 leerlingen in de bovenbouw (gemiddelde leeftijd 11,1 jaar) van de basisschool mee aan het onderzoek. De effecten van de behandeling zijn onderzocht voor lezen (DMT, EMT, Klepel, AVI-toets) en spellen (PI-dictee). De leerlingen lieten na gemiddeld 8 en 16 individuele behandelingen een significante verbetering zien van hun lees- en spellingprestaties, waarbij de effecten voor het lezen van teksten groter waren dan voor het lezen van losse woorden. Effecten voor het spellen waren beduidend groter dan effecten voor het lezen.

134 De vernieuwing van het statistiekonderwijs in Vlaanderen: percepties en betekenisgeving in het implementatieproces
V. MŠrz, S. Vanhoof, G. Kelchtermans en P. Onghena
Het implementeren van onderwijsvernieuwingen is complexer dan het louter uitvoeren van pedagogisch-didactische innovatievoorschriften. Innovatie-onderzoek leert dat gecontextualiseerde processen van interpretatie de feitelijke implementatie bepalen. Dit artikel rapporteert over een onderzoek naar de perceptie door leerkrachten van de vernieuwingen in het statistiekonderwijs in Vlaanderen.

152 Theory enriched knowledge in mathematics teacher education
BOEKBESPREKING
Lieven Verschaffel
Boekbespreking van het academisch proefschrift Theory enriched knowledge in mathematics teacher education, door Will Oonk, Leiden : Universiteit Leiden, 2009.

154 The impact of instructional development in higher education: Effects on teachers and students
BOEKBESPREKING
Hanno van Keuelen
Boekbespreking van het academisch proefschrift The impact of instructional development in higher education: Effects on teachers and students, door Ann Stes, Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2008.

158 VOR-bulletin
Informatie over:
– Bestuurswijzigingen
– WERA
– ORD
– AERA