Pedagogische Studië‘n — Jrg. 86 (mei 2009) Nr. 3

159 Licht op leren: inleiding op het Onderwijs Research Dagen(ORD)-nummer
P. den Brok, W. Jochems & J. van Hell
In dit artikel wordt een inleiding gegeven op de artikelen in dit nummer van Pedagogische Studië‘n.

161 Goede praktijkvoorbeelden als hefboom voor professionalisering? Een explorerend onderzoek naar determinanten en kritische kenmerken
G. Kelchtermans, K. Ballet, E. Peeters & A. Verckens
In dit artikel wordt een kwalitatieve studie naar het leren van goede praktijkvoorbeelden door deelnemers aan studiedagen beschreven. Leren kan verschillende vormen aannemen en er zijn diverse factoren die intermedi‘ren bij dit leerproces, vari‘rend van kenmerken van het praktijkvoorbeeld (het communicatieve aspect) tot kenmerken die samenhangen met kenmerken van de ontvangers/gebruikers Žn van de concrete werkcondities in een school.

185 Zakken of slagen? De nauwkeurigheid van examenuitslagen in het voortgezet onderwijs
P. van Rijn, A. BŽguin & H. Verstralen
De auteurs richten hun lamp op de uitkomsten van het leerproces: de nauwkeurigheid van de examenuitslagen in het voortgezet onderwijs. Ze stellen in hun onderzoek de huidige beslisregels rond de eindexamens ter discussie en onderzoeken de kwaliteit van een aantal alternatieven, zoals voorgesteld door onder andere profielcommissies en de onderwijsraad. De uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat elk alternatief op de huidige situatie leidt tot een aanzienlijke toename van het aantal misclassificaties van gezakten of geslaagden.

196 Vooruitgang in technisch lezen gedurende het schooljaar en de zomervakantie
H. Luyten, K. Schildkamp & P. Verachtert
Ook deze bijdrage werpt een licht op de uitkomsten van het leerproces. De auteurs onderzoeken op innovatieve wijze of er verschillen in leerwinst van leerlingen zijn tussen de zomervakantie en de rest van het schooljaar. De conclusies zijn dat scholen een effect hebben op de groei in leerprestaties van leerlingen gedurende een schooljaar, en dat verschillen tussen leerlingen vooral toenemen in de vakantieperiode.

214 Studentbeleving van de onderzoeksintensiviteit van universitaire onderwijsomgevingen
R.M. van der Rijst, G.J. Visser-Wijnveen, T. Verstelle & J.H. van Driel
De auteurs onderzoeken of de verwevenheid van onderzoek en onderwijs een positieve invloed heeft op het leren en de motivatie van studenten. De uitkomsten laten zien dat studenten in hogere jaren vaker verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs percipi‘ren. Voor de motivatie en het leren van studenten bleek echter vooral de onderwijskundige vormgeving van het onderwijs van belang.

230 Bepaling van het vermogen om te beslissen in onzekerheid met de Script Concordance test methode
S.P.J. Ramaekers, W.D.J. Kremer, A. Pilot, P. van Beukelen & J. van Keulen
Dit artikel gaat over het toetsende aspect van het leren. De auteurs onderzoeken of een Script-Concordance-Test (SCT) een goed instrument is om de beslisvaardigheden van studenten in klinische situaties met grote onzekerheid en beperkte beschikbaarheid van informatie te meten.

246 Licht op leren, de 35ste Onderwijs Research Dagen (ORD-2008), 18-20 juni 2008 te Eindhoven
CONFERENTIEVERSLAG
Roeland van der Rijst e.a.
Verslag van de 35ste Onderwijs Research Dagen (2008).