Pedagogische Studië‘n — Jrg. 86 (juli 2009) Nr. 4

263 Verklaringen voor het seksespecifieke studierendement op de pabo
G.M.T. Geerdink, Th.C.M. Bergen & H.P.M. Dekkers
Na vijf jaar opleiding heeft 47 procent van de mannelijke pabostudenten tegenover 70,6 procent van de vrouwelijke pabostudenten het diploma gehaald. Het hier gerapporteerde onderzoek is opgezet om verklaringen te vinden voor dit verschil in studierendement.

281 Over de link tussen perfectionisme bij leerkrachten en psychologisch controlerend lesgeven: speelt burnout een medi‘rende rol?

S.Beausaert, E. Sierens, B. Soenens & F. Dochy
Deze studie onderzocht de relatie van perfectionisme bij leerkrachten met psychologische controle (N = 317). Perfectionisme werd geoperationaliseerd als een persoonlijkheidsvariabele waarbij het stellen van hoge standaarden centraal staat. Er werd onderscheid gemaakt tussen een maladaptieve vorm van perfectionisme die gerelateerd is aan emotioneel en sociaal disfunctioneren, en een meer adaptieve vorm die weinig tot geen negatieve gevolgen met zich meebrengt.

296 Heeft een papieren medeleerling een meerwaarde in software handleidingen?
H. van der meij, M.J. op de Weegh & I.H.M. Weber
In deze studie beschrijven we de ontwerpstappen in de ontwikkeling van een persona (pedagogical agent) voor een softwarehandleiding. In een empirische studie werd de invloed van twee personae, een affectieve en een cognitieve, onderzocht. In de discussie plaatsen we de uitkomsten in een breder kader, waaronder het onderzoek naar geanimeerde pedagogische agents.

313 De relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk verkend in Nederland
DISCUSSIE
H. Broekkamp, R. Vanderlinde, B.H.A.M. van Hout-Wolters & J. van Braak
Hoewel de problematische relatie tussen het onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk prominent in de belangstelling staat, is zij tot op heden weinig onderzocht. In deze bijdrage wordt aan de hand van een literatuurstudie, een vragenlijstonderzoek en een focusgroeponderzoek ge•nventariseerd welke problemen, oorzaken en oplossingen ten aanzien van de vermeende onderzoek-praktijkkloof naar voren worden gebracht door professionals. Het gaat onder andere om onderzoekers, beleidmakers, schoolleiders, leraren en intermediairs. Deze verschillende groepen geven aan dat de bruikbaarheid en het gebruik van onderzoek op vele punten verbeterd kan worden en suggereren een eclectische benadering om de kloof te overbruggen.

321 How to optimize cognitive load for learning from animated models
Academisch proefschrift van Pieter Wouters, Heerlen: Open Universiteit Nederland, 2007
BOEKBESPREKING
I. Spanjers, J. Leppink & T. van Gog

323 Beroepsonderwijs tussen Politiek en Privaat
Academisch proefschrift van Marlies Honigh, Enschede: ICO, 2008
BOEKBESPREKING
IM.C.M. Ehren
Een studie naar opvattingen en gedrag van docenten en middenmanagers in bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs.