Pedagogische Studië‘n — Jrg. 86 (april 2009) Nr. 2

75 Wat doet een Opleider in de school? / Een theoretische en empirische verkenning
C. van Velzen & M. Volman
In dit artikel beschrijven de auteurs de wijze waarop vier schoolopleiders invulling geven aan hun rol als opleider van docenten in opleiding.

93 Leeromgeving voor loopbaanleren / Onderzoek naar relaties tussen de leeromgeving en loopbaancompetenties van vmbo en mbo leerlingen
M. Kuijpers & F. Meijers
Welke aspecten van een leeromgeving, gericht op de loopbaanontwikkeling van leerlingen, hangen samen met de aanwezigheid van loopbaancompetenties bij leerlingen in het vmbo en mbo? De resultaten van een onderzoek op 34 scholen laten zien dat vooral een loopbaangerichte begeleiding op school en in de praktijk, waarin een dialoog met de leerling plaatsvindt over concrete ervaringen en die gericht is op de toekomst, bijdraagt aan het aanwezig zijn van loopbaancompetenties bij leerlingen. Zonder dialoog dragen het gebruik van methoden en instrumenten en het vraaggericht vormgeven van het onderwijs nauwelijks bij aan de aanwezigheid van loopbaancompetenties.

110 Leerstrategie‘n meten / Soorten meetmethoden en hun bruikbaarheid in onderwijs en onderzoek
B.H.A.M. van Hout-Wolters
Dit artikel beschrijft wat verstaan wordt onder leerstrategie‘n en waarom we die zouden willen meten. Vervolgens wordt informatie gegeven over verschillende soorten methoden voor de meting van leerstrategie‘n. Ook gaat het artikel in op vergelijkend methode-onderzoek. Verder wordt ingegaan op methodologische en praktische overwegingen bij het kiezen van een geschikte meetmethode. Afsluitend wordt een aantal vragen gepresenteerd die men zou kunnen stellen alvorens een keuze te maken uit de verschillende meetmethoden.

130 De beroepsbeleving van beginnende leerkrachten in concentratiescholen
L. Piot, G. Kelchtermans & K. Ballet
Dit artikel handelt over een kwalitatief-interpretatief onderzoek (single case study) naar de impact van de cultureel diverse leerlingenpopulatie (als kenmerk van concentratiescholen) op de beroepsbeleving van beginnende leerkrachten in ŽŽn secundaire concentratieschool.

147 Narrativiteit in leerprocessen / Ontwikkelingen binnen de cultuurhistorische benadering van het leren
DISCUSSIE
B. van Oers
De cultuurhistorische theorie, voorkomend uit het werk van Vygotskij, heeft in Nederland sinds het werk van Van Parreren & Carpay in de jaren 70 tot op de dag van vandaag een productieve ontwikkeling doorgemaakt. Vanuit een verzet tegen het beschikbaarheidsdenken analyseert het artikel de rol van de taal in de betekenisconstructie, voortbouwend op Vygotskij’s denktheorie. Het artikel beargumenteert met name de stelling dat betekenisvolle leeropbrengsten zichtbaar zijn in de mate waarin leerlingen die opbrengsten in hun eigen taal kunnen uitdrukken. Het leerproces dat daaraan ten grondslag ligt, is gebaseerd op opbouw van topic-predikaat-structuren.