Pedagogische Studië‘n — Jrg. 85 (november 2008) Nr. 5

319 Ontwikkeling van een zelfbeoordelingsinstrument voor docentcompetenties
E.C. Roelofs, M. Nijveldt & D. Beijaard
Deze studie richt zich op de ontwikkeling en beproeving van een webgebaseerd instrument voor zelfbeoordeling ten behoeve van docenten in het hoger beroepsonderwijs. Er zijn vijf taakgebieden van hbo-docenten achtereenvolgens geoperationaliseerd in 18 competenties en uitspraken bij deze competenties.

342 Gesprekken over woordbetekenissen tijdens rekenlessen in multi-etnische klassen
E. Elbers & M. de Haan
Deze studie laat zien dat het leren van woordbetekenissen in de klas geen ge•soleerd verschijnsel is. Het bespreken van woordbetekenissen is nauw verweven met zowel de sociale normen ten aanzien van het samenwerken als het wiskundig discourse. Overigens is het leren van woordbetekenissen niet beperkt tot de rekenles.

359 Cyberpesten: wat doen kinderen en wat weten ouders?

F. Dehue, C. Bolman & T. Všllink
Beschrijving van een onderzoek naar de frequentie en uitingsvormen van cyberpesten van en door jongeren en de inschatting daarvan door ouders. De meeste ouders maken afspraken met hun kind over internetgebruik, maar onderschatten het pesten en het gepest worden van hun kinderen.

371 Maatschappijleer als burgerschapsvorming. Het accent van de wetgever op kennis van rechtsstaat en parlementatire democratie.

DISCUSSIE
J. Vis & R. Veldhuis
Door Maria van der Hoeven, de vorige minister van Onderwijs, is maatschappijleer gezien als “het meest geschikt om gestalte te geven aan de zeer noodzakelijke burgerschapsvorming”.

382 Leren onderwijzen in een werkplekleeromgeving.
Een meervoudige casestudy naar kenmerken van krachtige werkplekleeromgevingen voor aanstaande leraren basisonderwijs.
Academisch proefschrift van Jeannette Geldens, Nijmegen: Radbout Universiteit Nijmegen, 2007
BOEKBESPREKING
Dolf van den Berg

385 Workplace learning in senior secondary vocational education
Academisch proefschrift van Cindy L. Poortman, Enschede: Universiteit Twente, 2007
BOEKBESPREKING

Harmen Schaap & Elly de Bruijn

389 Kroniek: impressie van de AERA 2008 in New York
Conferentieverslag
W. Admiraal (redactie)
AERA 2008, 24 tot 28 maart 2008, New York