Pedagogische Studië‘n — Jrg. 84 (december 2007) Nr. 6

431 Prof. Em. Dr. Jaap van Bergeijk (1934 – 2007)
IN MEMORIAM
Prof. Dr. Martin Mulder

433 De meerwaarde van partnerschappen in de lerarenopleiding
A. Schepens & A. Aelterman
Onderzoek naar de meerwaarde van alternatieve opleidingsroutes voor leraren. De onderzoekers wensten meer gefundeerd bewijs te leveren over de effectiviteit van partnerschappen tussen opleidingsinstituten en stagescholen en dit in termen van de voorbereiding op het lerarenberoep. Empirisch bewijs voor deze effectiviteit is namelijk schaars.

448 Kleuterbouwverlenging in Nederland: omvang, kenmerken en effecten
J. Roeleveld & I. van der Veen
Er bestaan aanwijzingen dat er regelmatig sprake is van de zogenaamde kleuterbouwverlenging, ook wel zittenblijven in groep 2 van het basisonderwijs genoemd. Onduidelijk is of leerlingen hiervan inderdaad profiteren.

463 Naar meer evidence-based onderwijs?
DISCUSSIE
K.P.E. Gravemeijer & P.A. Kirschner
De onderwijsraad (2006) benadrukt in haar advies “Naar meer evidence-based onderwijs” het belang van gerandomiseerd experimenteel onderzoek, zoals dat in de gezondheidszorg wordt toegepast, als dŽ manier om meer ‘evidence-based’ onderwijsbeleid mogelijk te maken. Kennis over interventie-effecten zou daarmee volgens de Onderwijsraad op de meest sterke evidentie berusten. In deze bijdrage wordt deze gedachte ter discussie gesteld. Er zijn volgens de auteurs tal van problemen verbonden aan de rol van gerandomiseerd experimenteel onderzoek. De auteurs betogen dat een hierop gebaseerde ‘evidence-based’ benadering in deze context niet uitvoerbaar, niet betaalbaar en te generaliserend is; wel laat zien wat werkt, maar niet hoe ‘het’ werkt, en bovendien vertragend en conserverend werkt.

473 The structure of current school chemistry. A quest for conditions for escape
BOEKBESPREKING
Berry van Berkel
Academisch proefschrift. Utrecht: CD-§ Press Universiteit Utrecht, 2005, 370 pagina’s

476 Conferentie ‘Zorgvuldig en Veelbelovend Onderwijs’
VERSLAG
Roeland van der Rijst (inleiding en eindredactie)
De 34ste Onderwijs Research Dagen, 6-8 juni 2007, Groningen

492 Conferentie ‘EARLI’
VERSLAG
Geraldine Clarebout & Jan Elen (inleiding en eindredactie)

Conferentie van de European Association for Research on Learning and Instruction, 28 augustus – 1 september 2007, Budapest, Hongarije

505 VOR-bulletin
Van de Vereniging van OnderwijsResearch
– Bestuur
– AERA 2008
– ORD
– Afscheid Bert Creemers
– Divisies:
> Leren en Instructie
> Hoger Onderwijs

507 Inhoud jaargang 84

512 Redactionele medewerkers van 2007