Pedagogiek — Jrg. 33 (december 2013) Nr. 3

189 Excellente leraren
COLUMN
Joep Bakker (Redactie Tijdschrift Pedagogiek)
‘Ja, nu je het zo zegt: laat mij maar eens vier jaar OC&W leiden.’ Er klinkt zowaar enige aarzeling door in zijn stem. Tot dat moment hebben we hem drie kwartier lang, trefzeker en overtuigd van zijn eigen gelijk, bevlogen over zijn Superschool horen en zien praten: Eric van ’t Zelfde, directeur van de Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam Charlois, Nederlands meest bekende – en beruchte – multiculturele achterstandswijk.

191 Oratie: Kindermishandeling Beter in Beeld
ONDERZOEK
Lenneke Alink
Agaath en Simon zijn de ouders van de driejarige Melanie. Zowel moeder Agaath als vader Simon hebben ook kinderen uit een eerder huwelijk. De ouders hebben moeite met de opvoeding van de kinderen, en vooral met Melanie. Moeder was in haar jeugd slachtoffer van mishandeling door haar stiefvader. Ze reageert verhard op haar kinderen en slaat hen regelmatig. Melanie is hiervan meestal het slachtoffer. Ze heeft soms driftbuien waarmee moeder geen raad weet. Bovendien heeft het gezin al langer financi‘le problemen.

209 Interprofessionele samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in vier Europese steden
Sigrid Ploeger & Ruben Fukkink
In een internationale vergelijkende multiple-case studie is de interprofessionele samenwerking tussen het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang onderzocht op vier locaties in vier Europese steden (Aarhus, Denemarken; Berlijn, Duitsland; Den Haag, Nederland en Stockholm, Zweden). Met behulp van sociale netwerk-analyse zijn de ŽŽn-op-ŽŽn-relaties tussen de professionals uit de betrokken onderwijs- en kinderopvangorganisatie in kaart gebracht. De dichtheid van de vier netwerken en de wederkerigheid van de professionele contacten lieten opvallende verschillen zien. Ook waren er significante verschillen in de tevredenheid van de betrokkenen over de huidige samenwerking. De resultaten laten zien dat de interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang verschillend is georganiseerd en niet elke samenwerking lijkt even effectief. De variatie in de vier onderzochte locaties is groot en bestrijkt vrijwel het gehele continuŸm van strikt gescheiden sectoren tot volledig ge•ntegreerde samenwerking zoals die worden onderscheiden in het theoretische model van Boon en collega’s (2004). De resultaten worden besproken met het oog op effectieve samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs.

227 Een kind als geschenk of als handelswaar? Commercieel draagmoederschap en (het gevaar van) commodificatie
Marloes Hoencamp & Doret de Ruyter
Commercieel draagmoederschap is ŽŽn van de reproductietechnieken die het voor echtparen met vruchtbaarheidsproblemen mogelijk maakt hun kinderwens in vervulling te zien gaan. Deze techniek is echter niet zonder gevolgen voor het kind. Er kan commodificatie optreden, zowel in smalle zin: het kind wordt een product dat gekocht wordt, als in brede zin: het beeld van het kind als geschenk dat niet gemaakt wordt naar de wensen van ouders lijkt te worden uitgesloten. De vraag die daarbij kan worden gesteld is of commodificatie van het kind ethisch te aanvaarden is. Naar een ethische rechtvaardiging van commodificatie kan worden gezocht middels het reflectief equilibrium. Commodifactie en commercieel draagmoederschap zijn alleen gerechtvaardigd wanneer het kind als goed in zichzelf wordt beschouwd.

246 Boekbespreking
Joop Berding & Wouter Pols
Bespreking van W.A.J. Meijer, Onderwijs, weer weten waarom. Amsterdam, SWP, 2013.