Pedagogiek — Jrg. 30 (december 2010) Nr. 3

177 Nieuw Zorgaanbod: Gesloten jeugdzorg voor adolescenten met ernstige gedragsproblemen
Karin S. Nijhof, Coleta van Dam, Jan Willem Veerman, Rutger C.M.E. Engels & Ron H.J. Scholte
Tot voor kort werd een toenemend aantal jongeren met ernstige gedragsproblemen in jeugdgevangenissen geplaatst. Deze groep ‘civielrechtelijke’ jongeren werd geplaatst, niet vanwege veroordelingen voor criminele activiteiten, maar omdat zij beschermd dienden te worden tegen zichzelf danwel tegen de omgeving. In 2004 werd in opdracht van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door het Nederlands Jeugdintituut (NJI) onderzoek gedaan naar de groep ‘civielrechtelijke’ jongeren in jeugdgevangenissen. op basis van bevindingen van dit onderzoek werd besloten een nieuw residentieel zorgaanbod te ontwikkelen.

192 We moeten praten! Ontwikkeling van ouder-kind communicatie en delinquentie: moderatie door steun van ouders
Loes Keijers, Tom Frijns, Susan J.T. Branje & Wim Meeus
Deze vier-jarige studie bij 309 adolescenten onderzocht of veranderingen in ouder-kind communicatie en een toename in kleine criminaliteit gerelateerde processen zijn. Vervolgens worden de betekenis en de theoretische en praktische implicaties van de bevindingen toegelicht.

211 Opvoeden in de multi-etnische stad
ORATIE
Trees Pels
Opvoeding kent twee polen: voortzetting en vernieuwing van de wereld. Zowel het oude als het nieuwe verdienen bescherming (Hannah Arendt, 1994). In haar rede stelt prof. dr. T. Pels deze polariteit tussen oud en nieuw centraal.

236 Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling. Een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs

Bert van Oers, Yvonne Leeman & Monique Volman (red.)
Assen: Van Gorcum, 2009
BOEKBESPREKING
Wouter Pols

240 Praktische pedagogiek als theoretisch probleem
Bas Levering
Amsterdam: SWP, 2010
BOEKBESPREKING
Wouter Pols

243 Richtlijnen voor de auteurs