Pedagogiek — Jrg. 30 (april 2010) Nr. 1

Thema: JEUGD

3 Wat betekent jong-zijn vandaag?
THEMA
Els Kuiper, Bruno Vanobbergen & Wiel Veugelers
Inleiding op themanummer Jeugd.

9 Kiezen om normaal te zijn / Normen en waarden in multiculturele meisjescultuur

THEMA
Linda Duits

Dit artikel richt zich op de normen die ten grondslag liggen aan het gedrag van jonge meisjes. De centrale onderzoeksvraag is: Hoe spreken meisjes over sociaal gedrag en uiterlijk? Sociaal gedrag en uiterlijk worden daarbij gezien als cruciaal in het dagelijks leven van de onderzochte leeftijdsfase.

26 De Straten-Generaal van Rotterdam / Naar een stadssociologisch perspectief op jeugdculturen
THEMA
Iliass El Hadioui

In dit artikel wordt een aanzet gegeven tot een nieuw stadssociologisch perspectief op jeugdculturen. Dit perspectief is zowel gebaseerd op nieuwe empirische resultaten, gedestilleerd uit een sociologisch promotieonderzoek onder Rotterdamse schoolgaande jongeren, alsook op recente theoretisch-sociologische inzichten.

43 Netwerken van jongeren als nieuwe leeromgevingen
THEMA
Asli †nlŸsoy, Mari‘tte de Haan & Kevin Leander
De opkomst van het internet en van mobiele of digitale informatie- en communicatietechnologie‘n (ICT’s) heeft de aard van veel sociale praktijken veranderd en tot nieuwe mogelijkheden voor sociaal gedrag geleid. Enerzijds geven deze nieuwe communicatiemogelijkheden, en het constant in contact staan met anderen, mensen de vrijheid om over bepaalde zaken opnieuw te onderhandelen, zich dingen toe te eigenen en mede vorm te geven die anders wellicht buiten bereik geweest zouden zijn. Anderzijds vereisen ze excellente navigatie vaardigheden, kritisch denk- en beslissingsvermogen en het vermogen om te kunnen omgaan met de enorme hoeveelheid aan stimuli en informatie uit de digitale omgeving. Zoals aangetoond en beargumenteerd zal worden in dit artikel, hebben deze ontwikkelingen, die uitdagen tot het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, geleid tot een hernieuwde interesse in en denken over ‘leren. Een belangrijk aspect van de sociale activiteiten die door ICT’s zijn gestimuleerd, heeft te maken met de wijze waarop ICT’s verbindingen tot stand kan brengen, met andere woorden, de wijze waarop connectiviteit tot stand gebracht kan worden.

58 Hoe word je een democratische burger? / Over de complexiteit van democratisch burgerschap in een pluriforme, moderne samenleving
THEMA
Isolde de Groot
Hoe gaat het met onze democratie? En hoe staat het met de steun van burgers voor het democratische karakter voor de landen waarin ze leven? Onderzoek naar deze vragen leidt tot verschillende conclusies.

75 De groei van jongeren naar democratisch burgerschap en de verschillen naar onderwijstype
THEMA
Sarah Herbots & Mark Elchardus
Politieke participatie is een vorm van maatschappelijke betrokkenheid die van iedere volwassen burger wordt verwacht en die belangrijk is voor de legitimiteit van ons democratisch bestel. Bovendien wordt een politiek engagement in onze samenleving hoog in het vaandel gedragen. Ze wordt ten eerste beschouwd als inherent waardevol: het republikeinse ideaal van de ‘goede burger’ is een participerende, ge‘ngageerde burger. Daarnaast is politieke participatie ook instrumenteel waardevol: het is een middel om invloed uit te oefen op de politieke besluitvorming. Echter, in beide gevallen wordt verondersteld dat alle groepen in de samenleving in gelijke mate participeren. In de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur observeren we een toenemende bezorgdheid over een vermeende afname van politieke participatie bij jongeren. Ze zouden zich – in vergelijking met oudere generaties – weinig engageren in de publieke sfeer en zich minder betrokken voelen bij maatschappelijke en politieke kwesties. Is dit werkelijk zo? Zijn jongeren van vandaag geen ‘goede burgers’?

94 Commonsense methods for children with special educational needs
Peter Westwood
London: Routledge, 2008
BOEKBESPREKING
Diny van der Aalsvoort

96 Wat een mooite! Hoogtij in het kinderboek in acht portretten
Bregje Boonstra
Amsterdam: Querido, 2009
BOEKBESPREKING
Piet Mooren