Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 8 (september) nr.4

Thema: Evaluatie Passend Onderwijs

06 Evaluatie Passend Onderwijs
Bij de start van de Wet passend onderwijs is afgesproken om de wet goed te evalueren. Inmiddels zijn we 6 jaar verder. Dit artikel loopt de voornaamste conclusies van het onlangs verschenen evaluatierapport nog een keer langs, auteurs geven vanuit die conclusies aan wat mogelijke verbeteringen kunnen zijn voor de toekomst.

33 Speciaal onderwijs: een geval apart
Het sectorrapport speciaal onderwijs belicht nu eens niet hoe passend onderwijs binnen de reguliere scholen vorm krijgt: men heeft onderzocht welke impact de invoering van passend onderwijs heeft gehad op de sector speciaal onderwijs. Is de toegang tot het Speciaal onderwijs veranderd, welke thema’s spelen daar, hoe is het met de uitstroom?

39 Aanpak schoolverzuim in West- en Midden-Brabant
De intentie van het Landelijk Thuiszitterspact (2016) was dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis zou zitten zonder een passend aanbod aan onderwijs en/of zorg. Toch zaten medio 2019 toch nog zo’n 4.790 leerlingen langdurig thuis. Is die ambitie te hoog gegrepen? De samenwerkende partners in RMC-regio ‘Hart van Brabant’ denken van niet en zijn gestart met een nieuwe aanpak.

En verder
04 Nieuws Gemist?
05 Redactioneel
14 Verevening versterkt kansenongelijkheid
18 Ouders over passend onderwijs
24 Juridisch
28 Boeken en literatuur
30 Swv ‘in the picture
37 Groeistuipen
38 Netwerk LPO