Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 7 (november 2019) nr. 5

Thema : Passend Onderwijs – Intern toezicht

06 Geen traditionele bril
Bij samenwerkingsverband passend primair onderwijs Noord-Kennemerland onderzocht men de volgende vraag: ‘Hoe kunnen we het bestuur en onafhankelijk intern toezicht zo inrichten dat het recht doet aan ieders rol en verantwoordelijkheid en dat het onze strategie, visie en bovenal onze professionals versterkt?’ Het artikel laat zien tot welke bestuurlijke inrichting men gekomen is en waarom.

19 Vorm de balans!
Bij de Borgesiusstichting is men hard bezig om samen met de bij de stichting aangesloten scholen en peuteropvang organisaties vorm te geven aan een nieuwe manier van leren, waarbij afscheid genomen wordt van het traditionele leerstofjaarklassensysteem. De nieuwe visie gaat uit van doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn. Robert-Jan Koevoets vertelt hoe men van theorie naar praktijk gaat.

36 Positie van ouders
Met een combinatie van maatregelen beoogt de Wet Passend Onderwijs het voor ouders met een kind met een extra ondersteuningsbehoefte, eenvoudiger te maken om adequate ondersteuning te krijgen. Wat is er ruim vier jaar na het in werking treden van de Wet passend onderwijs bekend over de gevolgen van deze stelselwijziging voor ouders?

En verder
04 Nieuws Gemist?
05 Redactioneel
11 Netwerk LPO: toezicht
13 Governance in dienst van de inhoud
17 Als een boer met kiespijn
22 Hoe wordt het geld verdeeld?
24 Juridisch
28 Boeken en literatuur
30 SWV ‘in the picture’
32 Bij Doelab mag je fouten maken