Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 6 (september 2018) nr. 4

Thema: Samenwerken in Passend Onderwijs

06 Ouders en leraren delen een kostbaar iets
Het is mooi dat kinderen ouders én leraren hebben die zich beide bekommeren om hun ontwikkeling en welzijn. Toch gaat samenwerken niet altijd van een leien dak, vooral niet wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Leraren blijken juist in lastige situaties goed met ouders samen te werken en weten er bij conflicten samen uit te komen.

13 Passend onderwijs is niet eenvoudig
De bedoeling van de recente stelselwijzigingen voor de jeugd – passend onderwijs (2014) en de Jeugdwet (2015) – is mooi: samen verantwoordelijkheid nemen voor het kind, zo dicht mogelijk bij de eigen leefwereld. Niemand zal daartegen zijn, maar het is niet eenvoudig.

32 Kabinet zet koers in passend onderwijs
In de aanloop naar een uitvoerig debat in de Tweede Kamer hebben flink wat Kamerleden in de media heftige kritiek geuit op passend onderwijs als zodanig. De minister heeft voorafgaand aan het debat in een brief uiteengezet hoe hij naar de evaluatiegegevens in de voortgangsrapportage kijkt en welke stappen hij wil zetten om de koers op passend onderwijs te versterken.

En verder
04 Nieuws Gemist?
05 Redactioneel
16 Matrix Actief Ouderschap
19 Samenwerkingsvraagstukken vragen om vertrouwen
22 De staat van de samenwerkingsverbanden
24 Juridisch
27 Column: Sprankel
28 Boeken en literatuur
30 Swv ‘in the picture’
35 Checklist
36 ‘Inspectie slaat plank mis met De staat van het onderwijs’
38 Netwerk LPO: De overgang van po naar vo
39 Onderwijsarrangementen; impulsen voor de hele schoolorganisatie