Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 6 (april 2018) nr. 2

Themanummer ‘Nieuw onderwijsdesign’

06 Passend onderwijs: fase 3
Na het oprichten en inrichten start dit jaar de volgende  fase van passend onderwijs. Dat is de fase van anders arrangeren; de fase van nieuw onderwijsdesign. De scholen en schoolbesturen zijn nu echt aan zet!

10 Meer maatwerk vanaf augustus 2018 door de Variawet
In de laatste weken van 2017 zijn de Tweede en de Eerste Kamer akkoord gegaan met een nieuwe wet, die in de wandelgangen de naam Variawet heeft gekregen. Dat is een naam die wel vaker gebruikt wordt voor een wetsvoorstel waarin allerlei verschillende zaken geregeld worden.

13 Ouders en passend onderwijs
Het wel of niet bieden van passend onderwijs kan grote impact hebben op kinderen en natuurlijk ook op hun ouders. Want het maakt nogal uit of je kunt blijven bij je reguliere school met eventueel extra ondersteuning of dat je een verwijzing krijgt naar het speciaal (basis)onderwijs. En als je kind op de reguliere school blijft, krijgt het dan wel de passende ondersteuning?

19 Het onderwijs moet af van de gestandaardiseerde productielijnen onvoldoendes
Het onderwijs is ontworpen voor een oude situatie, die inhaakt op de industrialisatie. Kinderen worden per stapel onderwezen. We laten ze het systeem doorlopen per leeftijdsgroep. Op een of andere manier denken we dat leeftijd de belangrijkste gemeenschappelijke eigenschap is. Alsof hun productiedatum belangrijk is.

32 Integratie van het s(b)o: Opties voor een toekomstig onderwijs-zorglandschap
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben als doel om zo veel mogelijk kinderen zo thuisnabij en regulier als mogelijk onderwijs en ondersteuning te bieden. De mate waarin dit lukt verschilt sterk per samenwerkingsverband. In samenwerkingsverbanden die een gestage daling s(b)o laten zien – soms ook nog in combinatie met een sterke algemene leerlingdaling (krimp) – komt de vraag aan de orde hoe het toekomstige onderwijs-zorg landschap eruit moet gaan zien.

39 Netwerkexpertise deling
Binnen samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zit veel expertise. In het kader van passend onderwijs doen we er goed aan deze expertise zo handig mogelijk te delen. Eerst binnen een school of bestuur en later kan dit worden uitgebreid naar het samenwerkingsverband of zelfs daarbuiten. Gonnie Boerma en Henk van der Pas zijn bezig met het opzetten van een systeem voor zoals zij het zelf noemen ‘Netwerkexpertise deling’.

En verder

04 Nieuws Gemist?

05 Redactioneel

16 Buitenspelen

22 Leerlingaantallen po

24 Juridisch

27 Inge, het verhaal van twee vingers

28 Boeken en literatuur

30 Swv ‘in the picture’

35 Checklist Speciale experimenteerruimte

36 Onderwijssmokkelaars

38 Netwerk LPO: Eigenaarschap