Meso Magazine — Jrg. 32 (december 2012) Nr. 187

3 Twintig jaar overheidsbeleid

Het beleidsmatige streven leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zo veel mogelijk naar reguliere scholen te laten gaan, vaart sinds een aantal jaren onder de noemer ‘passend onderwijs’. Daarmee is passend onderwijs het vervolg op het eerdere WSNS-beleid (‘Weer samen naar school’). Hoe het overheidsbeleid rond de verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld, is onderzocht door Ria Brommeman-Helmers. In dit artikel reconstrueert zij het beleid en trekt ze drie conclusies.

10 Afstemmen onderwijs en jeugdbeleid

Afstemming van het onderwijs op het bredere jeugddomein is een van de doelstellingen van passend onderwijs. Sjak Rutten en Wander van Es beschrijven in dit artikel de ontwikkelingen in dat bredere jeugddomein en wat de afstemming voor scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs betekent,16 Wordt passend onderwijs straks goed bestuurd?


De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs nemen fors toe. Zowel in het parlement als daarbuiten is de aarzeling merkbaar: worden die nieuwe samenwerkingsverbanden straks wel goed bestuurd? Kunnen de schoolbesturen met al die verschillende belangen wel tot goede samenwerking komen? In dit artikel gaat Harry Nijkamp in op deze zorgen. Vanuit het denken over policy governance geeft hij ook een taantal suggesties hoe het bestuurlijk kader voor de samenwerkingsverbanden in te richten.

22 Te veel deelnemers, te weinig resultaten.

Er zijn scholen die ruimhartig omgaan met de criteria voor leerwegondersteunend onderwijs. Ook komt het voor dat alle kinderen die de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs maken, gescreend worden op ‘lwoo-geschiktheid’. Doen scholen hier goed aan? In welke onderwijsarrangementen komen woo-leerlingen terecht en zijn zij daarbij gebaat? Kees van der Wolf en Arie van Peet concluderen dat het lwoo onbedoeld een bijdrage levert aan een minder gunstige schoolloopbaan van te veel vmbo-leerlingen.

RUBRIEKEN

2 Redactioneel

9 S.G. de Trekvaart

15 Hoe zit het met…

21 Ecologie van het onderwijs

28 Onderzoek

30 Boeken