Meso Magazine — Jrg. 31 (december 2011) Nr. 181

3 Leerlingen moeten het doen. Effectvolle verbeteracties in zeer zwakke scholen.
In scholen die van de Inspecite van het Onderwijs te horen hebben gekregen dat ze een zeer zwakke opleiding in huis hebben, overheerst eerst vaak boosheid of verdriet. Erg lang kan dat niet duren, omdat de inspectie op korte termijn een verbeterplan verwacht. Een goed verbeterplan is gebaseerd op een gedegen analyse. Kees Horsman en Rein ten Have schetsen welke aspecten en vragen in die analyse aan de orde moeten komen.

10 Leidinggeven vanuit angst of vanuit autonomie
Henk Galenkamp en Frank Weijers zetten twee fundamenteel verschillende vormen van leidinggeven tegenover elkaar. Aan de ene kant leidinggeven vanuit angst, aan de andere kant leidinggeven vanuit autonomie, met verlangen als bron. Iedere vorm is te herkennen aan specifiek taalgebruik en aan kenmerkend gedrag van de leidinggevende. Iedere vorm heeft ook zo zijn efffecten op de mensen aan wie leiding gegeven wordt. Volgens de auteurs draagt eleidinggeven vanuit autonomie bij aan het ontstaan van een professionele cultuur.

16 ‘Ze hebben het toch gezien!’ Incidenteel belonen motiveert… achteraf
Voor- en tegenstanders van prestatiebeloners in het onderwijs buitelen over elkaar heen. Discussies spitsen zich onder andere toe op de vraag of een hogere beloning inderdaad een prikkel is om beter te presteren en of individuele extra beloning leidt tot verslechtering van de sfeer in de lerarenkamer. De huidige discussies waren voor Henny Molenaar en Wim Rongen de aanleiding om de ervaringen met incidenteel beloningsbeleid bij de Almeerse Scholen Groep tegen het licht te houden. Zij kwamen tot bijzondere conclusies.

21 Het Nederlandse onderwijs en de invloed van Europa. Contouren voor het Europese onderwijsbeleid. – 1
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was Europa een inspirerend idee (vrede, welvaart), maar inmiddels neemt in Nederland – ooit een van de founding fathers – de euroscepsis toe. Menigeen vindt dat Europa zich met te veel zaken bemoeit. Maar hoeveel daarvan is beeld en hoeveel werkelijkheid? In twee artikelen brengt Roger Standaert in kaart hoe het zit met de macht van Europa op het terrein van onderwijs. Dit eerste artikel biedt een beschrijving van de kerntaken en structuren van de EU en van de EU-activiteiten op onderwijsgebied.

RUBRIEKEN

2 Redactioneel
9 S.G. de Trekvaart
15 Meso Column
20 Wassink 2.0
26 Buitenlands nieuws
29 Boeken