Meso Magazine — Jrg. 31 (april 2011) Nr. 177

4 Onderwijs bij de tijd. Manifest voor toekomstbestendig onderwijs
Hoe kan Nederland de wereldtop in de kenniseconomie bereiken? Hoe kunnen we ons onderwijs moderniseren en de kwaliteit ervan verbeteren? WElke inbreng kan onderwijsonderzoek daarbij hebben? Zouden we het begrip kennis niet moeten uitdiepen en verbreden? We zijn goed in zorg voor zwakkere leerlingen, maar besteden we wel genoeg aandacht aan de toppresteerders? Vragen die de auteurs zich stellen in dit manifest voor toekomstbestendig onderwijs.

10 Schoolleiders en de kusnt van 3-dimensioneel leiderschap
In het Innovatieproject VO is in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan over tal van aspecten rond onderwijsinnovaties. Dit artikel gaat over een van die aspecten, namelijk de cruciale rol van de schoolleider. Effectieve schoolleiders verstaan de kunst om gelijktijdig te werken in de lengte – met een visie voor de lange termijn vooruit kijken en strategisch handelen – in de breedte – binnen de school samenhang realiseren en de innovatie verankeren in alle aspecten van de schoolorganisatie – en in de diepte – aandacht voor en kanaliseren van de emoties die innovaties bij docenten oproepen.

16 De rafelrand ontrafeld. Een doelmatig aanbod voor zorgleerlingen
Alhoewel de problematiek van jongeren met leerbeperkingen of met psychische of sociale problemen van alle tijden is, lukt het maar niet om voor deze groep een duurzaam aanbod van onderwijs met extra zorg te cre‘eren. Wel is er in de afgelopen jaren vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld ten aanzien van het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten en de invoering van zorgadviesteams in het voortgezet onderwijs. Eimers en Roelofs bespreken deze ontwikkelingen, mede in het licht van passend onderwijs en het actieplan Focus op vakmanschap 2011-2015. Zij stuiten daarbij op twee hardnekkige vraagstukken: het definitievraagstuk en de regierol van de gemeente.

22 Onderwijsonderzoek dringend aan onderhoudsbeurt toe
De kennisketen tussen onderwijsonderzoek en -praktijk is sleets, zo heeft de commissie National plan toekomst onderwijswetenschappen vastgesteld. Welke oplossingen reikt zij aan en gaan die oplossingen wel ver genoeg?

RUBRIEKEN

2 Redactioneel
9 S.G. de Trekvaart
15 Meso Column
21 Wassink 2.0
26 Buitenlands nieuws
28 Boeken