Meso Magazine — Jrg. 30 (oktober 2010) Nr. 174

4 Samen leren(d) ontwikkelen. Vernieuwen in de praktijk
Leraren volgen al dan niet in het kader van een innovatie, een cursus of worden een tijdje begeleid door externe experts, en daarna moet iedereen weer verder kunnen. Dat is zo’n beetje het traditionele beeld dat veel mensen hebben van professionele ontwikkeling van leraren. In scholen en instellingen waar leraren nauw zijn betrokken bij onderwijsontwikkeling, ontstaan andere manieren van professionalisering. Aan de hand van drie voorbeelden laten Christa Teurlings en Irma van der Neut zien hoe die andere manieren van professionalisering, die onlosmakelijk verbonden zijn met onderwijsontwikkeling, vorm kijgen.

11 Flanders’ Fields revisited. Nascholing als voorzet tot duurzame professionele en institutionele ontwikkeling
Een kleine vier jaar geleden schrijft Rudi Schollaert ‘In Flanders Fields’, een verhaal over een tiental Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs die met externe ondersteuning gedurende twee jaar (2004-2006) aan een zelfgekozen vernieuwing werken (Schollaert 2006). Drie jaar na afloop van het project gaan de toenmalige begeleiders terug naar de scholen van toen om te onderzoeken wat er in de scholen van hun inspanningen over is gebleven en hoe duurzaam de ontwikkeling is die indertijd is ingezet. Dit artikel geeft een beeld van de uitkomsten van dat onderzoek.

18 Effectief professionaliseren van leraren? Resultaten van een review
Het leren van leraren staat volop in de aandacht. Tegelijk is het veelal niet duidelijk hoe het leren van leraren bijdraagt aan hun kwaliteit, aan de kwaliteit van het onderwijs en of de investering in geld en tijd werkelijk zinvol is. Ook blijkt het ingewikkeld te zijn om het leren van leraren in scholen te organiseren op een manier dat het niet geĀ•soleerd plaatsvindt, blijvend is en leidt tot verbetering. Tegen deze achtergrond voerden Klaas van Veen, Rosanne Zwart en Jacobiene Merink een review uit naar wat uit onderzoek bekend is over effectieve professionalisering en schoolorganisatorische randvoorwaarden.


25 Adviseren na Dijsselbloem
Het innovatieklimaat in het voortgezet onderwijs lijkt de laatste kjaren wat te veranderen. Enerzijds is er meer terughoudendheid als het gaat om grootschalige innovaties; anderzijds ontstaat er ruimte om meer fundamenteel na te denken over verdere ontwikkeling. Dit heeft ook consequenties voor extern advieswerk. Wat heeft een school eigenlijk nog aan een externe adviseur? Rob Diephuis en Geesje van Slochteren reflecteren op de veranderende verhoudingen vanuit hun perspectief als externe adviseurs.


Rubrieken
– Redactioneel 2
– S.G. de Trekvaart 10
– Meso Column 17
– Wassink 24
– Buitenlands nieuws 29
– Boeken 31