Meso Magazine — Jrg. 30 (juni 2010) Nr. 172

8 Gedeeld eigenaarschap. Samen vorm geven aan ┬Śnze schoolontwikkeling.
‘De docent moet weer de eigenaar van het onderwijs worden’ was een van de centrale boodschappen in het rapport van de commissie-Dijsselbloem en in het rapport LeerKracht. Eigenaarschap als het nieuwe toverwoord, eigenaarschap zorgt voor LeerKracht en voor onderwijsvernieuwing die wel slaagt. Leraarschap is eigenaarschap. Maar wat eigenaarschap precies is en hoe het zou kunnen bijdragen aan succesvolle en duurzame schoolontwikkeling, bleef ondertussen onduidelijk. KPC Groep deed daarom praktijkgericht onderzoek naar eigenaarschap bij schoolontwikkeling. Het ontwikkelde tevens een model om gedeeld eigenaarschap bij schoolontwikkeling. Het ontwikkelde tevens een model om gedeeld eigenaarschap in kaart te brengen zodat er gericht gewerkt kan worden aan het bevorderen van eigenaarschap.

15 Goed werkgeverschap. Een verkenning
Zeven schoolorganistaties, die zich verenigd hebben in het netwerk Strategisch en Inspirerend Personeels Beleid, gaan onderzoeken hoe ze samen invulling kunnen geven aan goed werkgeverschap. Het netwerk combineert recente wetenschappelijke inzichten over bevlogenheid (Bakker), medewerkergestuurd leren (Van der Waals) en duurzaam leiderschap (Hargreaves). Het uitgangspunt is dat wederzijdse aantrekkelijkheid aan de basis ligt van een gezonde en inspirerende ruilrelatie ussen professional en organisatie. In dit artikel beschrijft Henk van der Tas het gedachtegoed van het netwerk, dat in het komende schooljaar nader zal worden onderzocht en toegepast.

20 Invoering van de WOR. Kansen voor vergroting van de professionele ruimte
Op 1 maart 2010 is de Wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs, die regelt dat de medezeggenschap bij mbo-instellingen ingericht moet worden aan de hand van de WOR, in werking getreden. Dit nieuwe juridische kader en het bijbehorende professioneel statuut, kan docenten in positie brengen om meer en beter invloed uit te oefenen op de inrichting en organisatie van het onderwijs. Daarvoor is het wel nodig dat alle betrokkenen de urgentie inzien en zich inspannen om van de WOR een succes te maken.


25 Onderwijs in het oog van de storm. Leraren met lef willen verder in het onderwijs.
We zitten in het oog van de storm. Terwijl alle voorspellingen wijzen op zwaar weer, is het verdacht rustig. Niet helemaal stil: als je goed oplet, zijn er voldoende siganelen die de storm aankondigen. Hier en daar klappert een raam. Het stof op de grond wordt opgezogen en blijft rondcirkelen in de lucht. De eerste vette druppels vallen uit de lucht – maar echt doorzetten dot de regen nog niet. Toch weten we zeker: de storm breekt snel los – en dan kun je je maar beter bergen.


Rubrieken
– Redactioneel 2
– Meso Beschouwing 4
– Meso Column 14
– S.G. de Trekvaart 19
– Wassink 24
– Buitenlands nieuws 28
– Boeken 30