Meso Magazine — Jrg. 29 (september 2009) Nr. 167

4 Personeelsbeleid als antwoord
Met de vergrijzing van de beroepsbevolking wordt de spanning op de (onderwijs)arbeidsmarkt er niet minder op. Kabinet en de commissie-Leraren hebben diverse strategie‘n ontwikkeld om deze pijnpunten op te lossen. Steeds terugkerend in de discussie is de roep om intensiever en professioneler personeelsbeleid in scholen. Ook in onderzoek komt dit telkens naar voren, constateerden de auteurs. Zij verrichtten onderzoek naar drie groepen (potenti‘le) onderwijskrachten: zij-instromers, (vroeg)gepensioneerden en werknemers uit het onderwijs die minder dan 35 procent vragen, maar steeds dezelfde conclusies: de roep om intensiever en profssioneler personeelsbeleid op de scholen. In dit artikel een overzicht van de gevonden pijn- en verbeterpunten en enkele verklaringen hiervoor.

9 Nieuwe talenten coachen en binden
Organisaties hebben moeite jonge, veelbelovende professionals te werven. Vervolgens blijkt het lastig eenmaal geworven talenten te behouden. Ook voor scholen geldt dit. Het is nu al moeilijk om goede docenten voor de klas te krijgen en de verwachting is dat de tekorten nog verder zullen oplopen. Veel scholen zijn zich op het punt van het binden van (nieuwe) medewerkers aan het verbeteren, omdat ze hebben gemerkt hebben dat nieuwe docenten zich niet meer automatisch binden aan de school. Scholen die moeite hebben met het binden en boeien van jonge medewerkers kunnen baat hebben bij coaching van jonge professionals op de werkvloer en bij een betere verbinding tussen begeleiding en beoordeling in het eerste jaar van de aanstelling.

14 Loopbaanori‘ntatie en -begeleiding: zal het ooit nog wat worden?
Loopbaanori‘ntatie en -begeleiding bestaat al jaren in het Nederlandse voortgezet onderwijs en toch worden we keer op keer geconfronteerd met fikse percentages jongeren die switchen of uitvallen in het vervolgonderwijs. Hoe kan dat? Voor een antwoord op die vraag kijkt Annemarie Oomen in haar bijdrage eerst naar veranderingen in de wereld van de arbeid. De gedateerde aanpak in scholen speelt hier niet op in en vraagt derhalve een systematische herziening. Hiervoor biedt het artikel schoolleiders en bestuurders enige handvatten.

20 Het beroepsbeeld van leerlingen eind vmbo: helder of diffuus?
Leerlingen in het Nederlands onderwijssysteem worden al op redelijk vroege leeftijd voorgesorteerd voor een traject min het voortgezet onderwijs (vmbo, havo of vwo). Aan het eind van met name het vmbo wordt doorgaans van leerlingen verwacht dat zij een beeld hebben van wat ze willen gaan worden en dus ook van de daarbij passende vervolgopleiding. Onderzoek laat echter zien dat door de bank genomen vier op de tien leerlingen aan het eind van het vmbo nog geen duidelijk beeld hebben van wat ze willen worden. Verder blijken leerlingen bij het zoeken van een vervolgopleiding verschillend te werk te gaan. De kwaliteit van loopbaanori‘ntatie en -begeleiding (LOB) kan winnen door het af te stemmen op het type zoekgedrag.

Rubrieken
– Redactioneel 2
– Meso Column 12
– S.G. de Trekvaart 13
– Buitenlands nieuws 28
– Meso Onderzoek 24
– Wassink 24
– Boeken 30