Meso Magazine — Jrg. 29 (juni 2009) Nr. 166

4 PISA en het onderwijsbeleid. Het Nederlandse onderwijs in internationaal perspectief
‘Het gaat slecht met het Nederlandse onderwijs’, ‘leerlingen kunnen niet lezen en niet rekenen’, dat zijn zo de uitspraken aan de borreltafel en in de krant. Internationale onderzoeken zoals PISA (Programme of International Student Assessment), lijken te wijzen op het tegenovergestelde. Nederlandse leerlingen staan de wereldtop als het gaat om lezen, wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken. Over PISA en hoe de OESO (Organisatie voor Ecvonomische Samenwerkin en Ontwikkeling) hiervoor aan zijn gegevens komt en wat de gegevens voor onderwijs betekenen, gaat dit artikel.

9 Leren in Veiligheid
Afstemming over thema’s als het aanpakken van gedragsproblemen, klassenmanagement, het corrigeren van leerlingen, het handgaven van regels, straffen en belonen en het vormgeven van de zelfstandigheid van leerlingen is van belang wanneer docenten samen vormgeven aan het pedagogisch klimaat. Het project Leren in Veiligheid kan hieraan een bijdrage leveren.

16 Competentiegericht onderwijs en competentieontwikkeling voor docenten. Uitdaging voor en verantwoordelijkheid van het management.
In dit artikel brengen we de ervaringen van docenten met competentiegericht onderwijs (cgo) in kaart aan de hand van twee onderzoeken. Daaruit blijkt dat de ontwikkeling van cgo voor docenten, management en deelnemers nogal wat haken en ogen kent. De resultaten van de onderzoeken geven zicht op de noodzakelijke docentcompetenties, verschillende dilemma’s die een rol spelen en de leervormen die momenteel gebruikt worden in het kader van docentprofessionalisering, inclusief de huidige rol van het schoolmanagement.

25 De lc’er in het voortgezet onderwijs: inspiratie of transpiratie?
In 2004 is de Wet op de beroepen in het onderwijs van kracht geworden, gericht op professionalisering van docenten. Invoering ging gepaar met de ontwikkeling van competentieprofielen en het aanleggen van het bekwaamheidsdossier. Recente ontwikkelingen rond de functiemix borduren hierop voort. Scholen zijn de komende jaren verplicht een bepaald percentage van de docenten in een lc- dan wel ld-functie te benoemen. Van Oorschot en Groensmit maken op basis van hun ervaringen sinds 2004 met lc-docenten in het voorgezet onderwijs, een tussenbalans op.

Rubrieken
– Redactioneel 2
– Meso Column 14
– S.G. de Trekvaart 15
– Meso Onderzoek 20
– Buitenlands nieuws 22
– Wassink 24
– Boeken 28