Meso Magazine — Jrg. 28 (november 2008) Nr. 162

De LeerCirkel. Duurzaam opleiden van teamleiders
Teamleiders krijgen een steeds belangrijkere rol bij het vormgeven van nieuw onderwijs. Lucas Onderwijs verzorgt al enkele jaren een eigen opleiding voor de teamleiders: de zogenaamde LeerCirkel. Deze opleiding is geheel vraaggestuurd. Deelnemers geven er zelf invulling aan. Zij maken gebruik van deskundigen uit de eigen organisatie en gaan via een keur van instrumenten en werkvormen op zoek naar antwoorden op hun leervragen, daarbij gecoacht door ervaren school-leiders. De opleiding borgt de kwaliteit aan de achterkant en zorgt voor dieper leren volgens de principes van duurzaamheid. Deelnemers zijn doorgaans zeer tevreden en nemen de innovatieve ervaringen mee in de eigen school. Adri van der Meij schetst het opleiden in de LeerCirkel.


Herrie met de medezeggenschapsraad
Overal waar gewerkt wordt, doen zich conflicten voor. Op die momenten is het extra van belang te beschikken over een stevige inspraakkolom en een dito bestuurlijk fundament, zodat de schadelijke gevolgen van een conflict kunnen worden beperkt. Niet zelden echter lopen scholen langdurig averij op als gevolg van een conflict. Sjoerd Sol heeft in de afgelopen jaren onderzoeken uitgevoerd op scholen waar conflicten waren geĀ‘scaleerd.Vrijwel altijd bleek dat de medezeggenschapsraad (MR) en het bestuur actoren waren in het conflict en veel te leren hadden van hetgeen was voorgevallen. In dit artikel gaat Sol in op de rol van de MR. Aan de hand van een aantal casussen wordt geĀ•llustreerd wat er kan misgaan. Met behulp van het zogenaamde coalitiemodel wordt vervolgens inzichtelijk gemaakt hoe een MR een ontwrichtende uitwerking kan hebben op de organisatie en hoe de MR zich idealiter zou moeten verhouden tot de bestuurlijke kolom. Kern van het verhaal is dat een goede school een rolvast inspraakorgaan behoeft met leden die bereid zijn te reflecteren op het eigen functioneren en het functioneren van de MR.


Inzicht in beleidsprocessen als katalysator van onderwijsinnovatie
De beleidsruimte die de terugtredende overheid scholen en instellingen heeft geboden, is vooral ingevuld door onderwijsbestuurders en -managers en veel minder door leraren. Dat is zo’n beetje de teneur in het huidige debat over de ontwikkelingen in het onderwijs in de afgelopen decennia. Leraren kregen niet de ruimte om hun inzichten en visie als onderwijsprofessional in de schoolorganisatie te laten doorklinken. Sebregts staat in dit artikel stil bij de communicatie tussen leraren en schoolleiding en de wijze waarop constructief overleg over onderwijsontwikkeling kan plaatsvinden. Een voorwaarde voor betrokkenheid bij besluitvorming is dat leraren meer kennis hebben van beleidsprocessen en in staat zijn aan te sluiten bij de verschillende fasen van beleidsvorming. Sebregts biedt daartoe een model.


Rubrieken
– Redactioneel 2
– Meso Column 15
– S.G. de Trekvaart 22
– Wassink 23
– Meso Beschouwing 25
– Meso Onderzoek 29
– Buitenlands nieuws 31