Meso Magazine — Jrg. 28 (april 2008) Nr. 159

2 REDACTIONEEL

4 Vijf jaar regionale arrangementen in het vmbo
Opbrengsten voor de toekomst
Klaas Pit en Frans Mulder
Vanaf 2002 is er ervaring opgedaan met het regionaal plannen van het onderwijs in het (beroepsgerichte) vmbo. Een belangrijk deel van deze ervaringen wordt op dit moment voor het hele voortgezet onderwijs verankerd in artikel 72 van de vernieuwde Wet op het Voortgezet Onderwijs, die op 1 augustus aanstaande van kracht wordt. Daarnaast zijn in de ruim 80 regionale arrangementen die tot nu toe zijn gesloten ook ervaringen opgedaan die niet zijn terug te vinden in de wet, maar die wel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een succesvolle samenwerking in de regio. In dit artikel beschrijven Pit en Mulder deze ervaringen vanuit drie verschillende perspectieven, namelijk het proces, het onderwijs en de samenwerking.

11 Scholenplanning in het voortgezet onderwijs
Frans Mulder en Klaas Pit
Door de regionale arrangementen vmbo is er in toenemende mate sprake van gedecentraliseerde, regionale afspraken over scholenplanning. Tot nu toe hebben 80 regio’s een regionaal arrangement afgesloten. Deze afspraken leggen een goede basis voor de infrastructuur van de scholen, de doorontwikkeling van het vmbo en de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen met het middelbaar beroepsonderwijs (Mulder e.a., 2005). Het wetsvoorstel “Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen” borduurt voort op de regionale arrangementen. Het voorstel biedt ook voor havo, vwo en praktijkonderwijs in de regio de mogelijkheid om tot afspraken te komen met als doel het hele aanbod van voortgezet onderwijs beter aan te laten sluiten bij de wensen van leerlingen, ouders, vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. In dit artikel beschrijven Mulder en Pit de veranderingen voor wat betreft de planning van onderwijsvoorzieningen waar de scholen mee te maken krijgen in het wetsvoorstel dat per 1 augustus 2008 van kracht wordt.

17 Studieloopbaanbegeleiding in het beroepsonderwijs
Volgen, achtervolgen of praten?
Frans Meijers en Marinka Kuijpers
Loopbaanleren, de school als loopbaancentrum, het denken over beroepsonderwijs in dit soort termen is na de publicatie van het advies van de commissie Doorstroomagenda beroepsonderwijs (de commissie Boekhoud) in een stroomversnellling geraakt. In dit advies uit 2001 pleit de commissie voor mŽŽr en betere begeleiding, niet alleen voor wat betreft de groeiende sociaal-emotionele problematiek maar ook in de vorm van leer- en loopbaanbegeleiding. Alhoewel het rapport van de Commissie Boekhoud destijds goed werd ontvangen en er in het gehele beroepsonderwijs een breed gevoelde noodzaak bestaat leerlingen en deelnemers beter te begeleiden bij het vormgeven van hun studieloopbaan, ontwikkelen scholen in het beroepsonderwijs zich nog niet tot de beoogde loopbaancentra. Meijers en Kuijpers concluderen dat wanneer schoolleiders studieloopbaanbegeleiding willen realiseren die leerlingen daadwerkelijk in staat stelt loopbaancompetenties en arbeidsidentiteit op te bouwen, zij ervoor moeten zorgen dat alle docenten in staat en bereid zijn met hun leerlingen te spreken over de persoonlijke zin en de maatschappelijke betekenis van de opleiding en van specifieke leerstof daarbinnen.

RUBRIEKEN

10 De truc van Pim
COLUMN
Pieter Leenheer

16 SG De Trekvaart
CARTOON

25 Buitenlands nieuws


29 Boeken
– Leraar wie ben je? Luc Stevens
– Meesterlijk organiseren. Handreikingen voor ondernemende managers van R. Kor, G. Wijnen en M. Weggeman.