Meso Magazine — Jrg. 27 (februari 2007) Nr. 152

2 REDACTIONEEL

5 Op weg naar Florerende Teams (3) / Een ontdekkingsreis van lerende leiders
Annette van der Post
In de eerste twee delen van dit artikel (in Meso magazine 148 en 149) belichtte Annette van der Post de spanning tussen de gangbare praktijk en het ideaal van het teamvormingsproces. Scholen zetten teamvorming vaak in als een structuuroperatie, terwijl zij eigenlijk een cultuurverandering willen. Zij kiezen voor een topdown-benadering, terwijl zij een cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid ambi‘ren. Deze ongerijmdheid doorbreken, betekent samen een zoektocht aangaan met volop ruimte voor dialoog.
De eerste twee delen waren niet alleen ge•nspireerd door boekenwijsheid, maar zeker ook ingegeven door ruime ervaring in de schoolpraktijk. Toch brandde de vraag of schoolleiders de ongerijmdheid herkenden en mogelijkheden zagen voor een alternatieve aanpak. Om daar meer helderheid over te krijgen interviewde Van der Post vijf schoolleiders.

13 Leerplanontwikkeling in teams.
De ontwikkeling van de onderbouw in de praktijk
Ilse van Eekelen
Veel onderbouwteams grijpen de ruimte in de nieuwe wet voor de onderbouw aan om te werken aan nieuwe lesmaterialen, projecten en de ontwikkeling van leergebieden. Ilse van Eekelen signaleert dat deze ontwikkelingen vaak plaatsvinden buiten het bestaande curriculum om, waardoor er in de dagelijkse lespraktijk (nog) niet zo veel verandert. Hierbij maakt ze een koppeling tussen de fasen van teamontwikkeling en de mate waarin teams een complexe ontwikkelopdracht aankunnen. Ten slotte pleit ze voor een actieve rol van de schoolleider bij het ontwikkelen van nieuwe lesmaterialen en leerplannen.

21 Teams laten werken
Hans van Dijck
Zes jaar geleden schreven Liny Toenders en Hans van Dijck de Meso focus ‘Teams aan de basis’. Het was een pleidooi voor het invoeren van teams van docenten die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan een groep leerlingen of studenten. Sindsdien zijn veel scholen aan de slag gegaan met teams: opleidingsteams, kernteams of resultaatverantwoordelijke teams. Toenders en Van Dijck hebben een groot aantal begeleid. Dit artikel is de neerslag van leerervaringen die zij daarbij hebben opgedaan. Hierbij worden vijf kritieke succesfactoren onderscheiden: duidelijke opdracht, gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid, lerend vermogen en leiding. In dit artikel ligt het accent op het voortgezet onderwijs.

28 Meso Beschouwing: Lekker Leren in Beter Onderwijs.
Partijen willen de verloedering te lijf met geld, niet met idee‘n

Wilma Cornelisse
Kleine scholen met voor de klas beter betaalde en beter opgeleide docenten die met evenveel gezag als in de jaren vijftig hun leerlingen kennis, waarden en normen leren zodat het betere burgers worden. De meeste partijen beloven wat het klagende intellect dat de slechte kwaliteit van het onderwijs aan de paal nagelt, wil. Het onderwijs moet beter, maar hoe dit kan ontbreekt in veel programma’s. CDA en ChristenUnie schrijven wel op hoe ’t moet en ook Groen Links is helder over wat beter meer betekenen kan dan terug naar toen.

RUBRIEKEN

11 Hello everybody!
COLUMN
Arie Olthof

17 Balans
Hartger Wassink

18 Buitenlands nieuws

20 SG De Trekvaart
CARTOON

33 Boeken
– De nieuwe schoolstrijd! Speciale editie van Christen Democratische Verkenningen, kwartaaltijdschrift van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
-Verantwoord besturen. Het Policy Governancemodel van John Carver.