Meso Magazine — Jrg. 27 (augustus 2007) Nr. 155

2 REDACTIONEEL

5 Accreditatie. Wenkend perspectief voor vo en bve?
Carlo Hover
Vanaf 2003 zijn hogescholen en universiteiten wettelijk verplicht om hun bekostigde opleidingen te laten accrediteren. Zonder accreditatie geen bekostiging. Een apart orgaan, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) is daarmee belast. De rol van de inspectie is navenant verminderd. Er zijn inmiddels ruim 1.400 opleidingen geaccrediteerd. Carlo Hover, betrokken bij tal van accreditaties in het hoger beroepsonderwijs als panelsecretaris en als adviseur, blikt terug op de ervaringen en vraagt zich af of een dergelijke systematiek misschien ook voor het voortgezet onderwijs en de BVE-sector aantrekkelijk kan zijn.

13 De positie van ouders en leerlingen in het governancebeleid
Sjoerd Karsten, Uulkje de Jong, Guuske Ledoux en Henk Sligte
In de governancefilosofie wordt van onderwijsinstellingen verwacht dat zij zich niet alleen tegenover de overheid willen verantwoorden, maar ook tegenover stakeholders (horizontale verantwoording). Tegelijkertijd wordt van die stakeholders verwacht dat zij kennis nemen van de benodigde informatie en hun betrokkenheid tonen bij de instelling. Dat betekent dat zij bereid en in staat moeten zijn om zich een mening te vormen over de kwaliteit van de instelling, deze te uiten en de mogelijkheden te benutten om die kwaliteit te be•nvloeden. Voor het onderwijs zijn ouders en leerlingen belangrijke stakeholders. De vraag of zij de rol kunnen en willen vervullen die hen in het governancebeleid wordt toebedeeld, is nog niet systematisch doordacht. De auteurs proberen hierop vanuit beschikbare onderzoeksliteratuur een antwoord te geven.

21 Pilotproject horizontale verantwoording
Margot Oomens
Scholen zijn vrij in de manier waarop zij horizontale verantwoording vormgeven. Sardes en Oberon hebben in opdracht van het ministerie van OCW in 2006 in een pilotproject voorbeelden van horizontale verantwoording opgespoord. Margot Oomens schetst kort de belangrijkste resultaten van het pilotproject, in de vorm van een toolkit en richtlijnen.

23 Experimenteren met horizontale verantwoording. Uitkomsten van de beleidssimulatie verantwoord onderwijs
Juliette Vermaas en Lonneke Nieuwland
In 2006 heeft IVA Beleidsonderzoek en advies in opdracht van het ministerie van OCW een beleidssimulatie ontwikkeld en uitgevoerd waarin de werking van horizontale verantwoording in het onderwijs werd uitgetest. Voor scholen is het lastig om precies in beeld te krijgen wat horizontale verantwoording nu eigenlijk inhoudt. Ze kunnen dit weliswaar al doende ontdekken, maar een simulatie biedt scholen de mogelijkheid om in een veilige omgeving te experimenteren met horizontale verantwoording. In dit artikel geven de auteurs een beeld van de simulatie en van wat het de deelnemende scholen aan inzichten heeft opgeleverd.


27 Een stimulans om beter te presteren. De invloed van openbare informatie
Albert Meijer
De onderwijsinspectie publiceert informatie over het functioneren van scholen in het voortgezet onderwijs op verschillende manieren op het internet. Het bekendste zijn de opbrengstenkaarten – voorheen de kwaliteitskaarten – maar ook worden volledige inspectierapporten, kwaliteitsprofielen en hinkelpaden beschikbaar gemaakt. In dit artikel staat de vraag centraal hoe deze informatie schoolbesturen, directies en docenten be•nvloedt.

RUBRIEKEN

11 Klok
COLUMN
Pieter Leenheer

18 Positie
Hartger Wassink

20 SG De Trekvaart
CARTOON

30 Boeken
– Verstandig onderwijsbeleid van J.M.G. Leune.