Meso Magazine — Jrg. 26 (juni 2006) Nr. 148

2 “Sinds het ministerschap van Deetman, eind jaren ’80 van de vorige eeuw…”
REDACTIONEEL

3 Vernieuwen in de onderbouw. En maar hopen op de olievlek
Peter Sleegers, Eva Voncken, Jos de Kock, Femke Geijsel
In dit artikel beschrijven de auteurs de resultaten van een langlopend onderzoek naar de invoering van onderwijskundige vernieuwingen in de onderbouw in vijf scholen voor voortgezet onderwijs. Centraal staat de wijze waarop de scholen hebben geprobeerd vorm te geven aan het vernieuwingsproces. het ondezoek richtte zich vooral op de interventies en de veranderaanpak die de scholen hebben gehanteerd. Naar aanleiding van deze beschrijvingen bespreken Sleegers, Voncken, De Kock en Geijsel knelpunten, vragen en slaagfactoren. Daarbij komt het verschijnsel van paradoxaal veranderen en het belang van de drie veranderV’s aan de orde.

11 Op weg naar Florerende teams (1) / Een tracŽ via de plekken der moeite
Annette van der Post
Hoe beter schoolleiders weten wat zij met werken in teams in hun school teweeg wilen brengen, hoe meer indicaties zij in handen hebben voor de te volgen veranderstrategie. Toch lijken zij daar onvoldoende bij stil te staan. Hun ambities gaan vaak verder dan de gekozen veranderaanpak hen ooit kan brengen. Sterker nog, doel en middel staan soms haaks op elkaar. Scholen zetten teamvorming in als een structuurverandering – een herschikking van de harkjes in het organogram – terwijl het hen eigenlijk om de cultuur gaat. Ze kiezen de belerende route, terwijl ze juist een lerend teamklimaat ambi‘ren. Annette van der Post betoogt dat het ook anders kan, maar dat vraagt volgens haar moed om strak geplande scenario’s te verlaten, de dialoog te zoeken en onderweg onbespreekbare kwesties bespreekbaar te maken.

21 Contractactiviteiten in de bve-sector. Op weg naar partnerships
Annemarie de Mooij
Een wetswijziging eind jaren tachtig nam de wettelijke belemmeringen voor bve-instellingen om marktgerichte onderwijsactiviteiten voor derden te ontplooien, weg. Hoe staan de zaken er anno nu voor? Annemarie de Mooij schetst de motieven van roc’s om aan de contractactiviteiten te doen. Dat de praktijk gevarieerd is, blijkt uit twee voorbeelden van roc’s. In de nabeschouwing gaat ze in op de toekomst avn contractactviviteiten: zal er binnen de roc’s nog ruimte zijn voor contractactiviteiten en zo ja, op welke manier?

25 MESO Beschouwing: Bivakkeren in paradoxen
Gerritjan van Luin
In ‘De taal van de piramide’ liet Gerritjan van Luin zien dat ‘piramidetaal’ duurzame ontwikkelingen inde school in de weg staat. Energie en inzet worden zelfden gegenereerd als ‘werkvloeren worden aangestuurd’, als contracten als beheersinstrumenten worden ingezet en ‘afrekenen’ deel gaat uitmaken van schoolleiderstaal. Hij pleitte voor een andere aanpak, met kernwoorden als initiatief, eigen verantwoordelijkheid, ondernemerschap, passie, leren en zelfsturing. In ‘Bivakkeren in paradoxen’ verkent hij hoe dat leidinggeven aan duurzame ontwikkelingen vanuit dat andere perspectief eruit ziet.

RUBRIEKEN

8 Prick for president?
COLUMN
Arie Olthof

9 Meso Personalia

10 SG De Trekvaart
CARTOON

18 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze

31 Boeken
– Zinvolle leerwegen
– Einstein en de kunst van het zeilen