Meso Magazine — Jrg. 26 (december 2006) Nr. 151

2 “Vandaag de dag zijn managers en adviseurs top of the bill
REDACTIONEEL

4 Complexer vragen, complexer advieswerk
Hartger Wassink, Annet Taen en Hans van Gansewinkel
Een gangbare tweedeling in adviesland is die tussen de ‘experts’en de ‘procesbegeleiders’. De eerste categorie adviseurs werkt doorgaans vanuit een vaste kennisbasis. Het clichŽ gaat dat ze al een uitgewerkte oplossing als antwoord hebben, voordat de klant zijn vraag gesteld heeft. Die oplossing wordt als ‘integraal systeem’ verkocht en voordat de implementatie problemen blijkt op te leveren, hebben ze hun facturen al verstuurd. De tweede categorie werkt eerder vanuit een holistische visie op mensen en samenwerken, dan op een vastomlijnd kennisbestand. Hier is het clichŽ dat ze al ‘hm-hm’-end luisteren naar het verhaal van de opdrachtgever, om vervolgens glimlachend te vragen: ‘Wat denk je er zelf van?’ Echt antwoord geven doen ze niet, de rekeningen die ze sturen zijn er echter niet minder gepeperd om. In dit artikel gaan Hartger Wassink, Annet Taen en Hans van Gansewinkel op zoek naar een nieuwe benadering om de cruciale elementen van de adviesprojecten in het onderwijsveld te verhelderen.

Extra denk-, doe en durfkracht inschakelen
Klaas Pit
Meer dan vroeger heeft de wetenschap belangstelling voor het organisatie-advieswerk. In de regel is daarbij het perspectief van de organisatie-adviseur en zijn relatie met de opdrachtgever het vertrekpunt. In dit artikel stelt organisatieadviseur en voormalig schoolleider Klaas Pit het perspectief an de opdrachtgever uit de schoolorganisatie centraal. Om welke redenen roepen schoolleiders en bestuurders externe deskundigheid in en hoe tevreden of ontevreden zijn ze achteraf? En in welke mate is ontevredenheid gerelateerd aan onvoldoende voorbereiding?

In Flander’ Fields
Rudi Schollaert
Voor autonome scholen zou omgaan met veranderingen een basiscompetentie moeten zijn. De overheid schrijft immers steeds minder vaak en minder minutieus voor hoe scholen op nieuwe uitdagingen moeten inspelen. In Vlaanderen is deze autonomie vooralsnog wat beperkter dan in Nederland. Vlaamse scholen hebben bijvoorbeeld minder vrijheid om hun middelen te besteden naar eigen goeddunken. Zijn scholen binnen deze context wel in staat om het nodige beleidsvoerend vermogen te ontwikkelen? In dit artikel beschrijft Rudi Schollaert een project met dat thema, waarbij een tiental Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs gedurende twee jaar vrij intensief ondersteund worden door de Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO

De kracht van visitatie
JosŽ Hofman, Harm Klifman en Adri van der Meij
Visitatie in het voorgezet onderwijs is inmiddels redelijk ingeburgerd. De manier waarop visitatie als instrument van kwaliteitszorg zich procesmatig voltrekt, is genoegzaam beschrven en in praktijk gebracht. De ervaring leert dat visitatie een zeer krachtig instrument is. Maar waaraan ontleent he eigenlijk die kracht, wat zijn de kritische succesfactoren? In dit artikel zoeken drie ervaringsdeskundigen op het gebied van visitatie verklaringen.

RUBRIEKEN

10 Leergeschiedenis
COLUMN
Pieter Leenheer

11 Meso Personalia

16 Buitenlands nieuws

19 SG De Trekvaart
CARTOON

30 Boeken
– Meegaan of dwarsliggen. Veranderinzichten en veranderinstrumenten voor managers en medewerkers.
– De kwaliteitencirkel. Een eenvoudig en resultaatgericht alternatief voor competentiemanagement.
– Handboek Assesment; Gedragsproeven, Kenniskring & lectoraat assesment.