Meso Magazine — Jrg. 26 (april 2006) Nr. 147

2 “Het onderwijs is voor een vitale samenleving een essenti‘le sector”
REDACTIONEEL

3 De kunst van het verantwoorden
Jos van der Lans
De moeizame verhouding van scholen en onderwijsinstellingen ten opzichte van de landelijke overheid en de politiek, is niet uniek. Het speelt ook in andere maatschappelijke sectoren. Volgens Jos van der Lans is er in het algemeen sprake van een overgangsfase. De fase waarin maatschappelijke organisaties uitvoeringsorganisaties van de overheid waren, wil iedereen graag achter zich laten. Toch lukt het nog niet de volgende fase, waarin instellingen ’tot hun professionele zelf komen’, te betreden. Jos van der Lans maakt duidelijk dat maatschappelijke organisaties zelf de sleutel tot de volgende fase in handen hebben. Als zij erin slagen zich op een transparante wijze aan hun omgeving te verantworoden, dan zullen zij het broodnodige vertrouwen afdwingen bij de overheid en de politiek.

10 Het Studiehuis stinkt. De tragedie van onderwijshervormingen in pers en publieke opinie
Pieter Leenheer
Politici en journalisten houden elkaar gevangen. Kijkcijfers en polls zorgen er samen voor dat er dikwijls geen serieus debat ontstaat. Voor onderwijs pakt dat geregeld beroerd uit. Op cruciale momenten roepen en schrijven de (landelijke) media vaak maar wat, waarna beleidsmakers en politici zich genoodzaakt voelen voor een populistische incidentenpolitiek te kiezen. Wil het onderwijs werkelijk de beleidsruimte die het formeel gegund is, kunnen benutten, dan moet die cirkel doorbroken worden. De vraag is, hoe. Van OC en W kunnen we, aldus Pieter Leenheer, op dit punt niet teveel verwachten. Van belang is vooral de kwaliteit van de onderwijsjournalistiek te bevorderen. Bijvoorbeeld door de instelling van een onderwijspersprijs.

19 Assistent-opleiding in het vmbo: nieuwe uitdaging voor het mbo
Aly Breemhaar
Vervlechting wordt nogal eens aanbevolen als oplossing voor aansluitingsproblemen tussen schooltypen. De tijdelijke beleidsmaatregel assistent-opleiding (ao) die in 2003 in het vmbo van kracht is geworden, is een interesssant voorbeeld ervan. In 2003 – 2004 hebben honderd vmbo-scholen een aanvraag ingediend, 91 daarvan hebben toestemming gekregen deze opleiding aan te bieden. Uiteindelijk zijn 84 scholen hiermee in 2004-2005 daadwerkelijk aan de slag gegaan.
In dit artikel doet Aly Breemhaar verslag van hun ervaringen aan de hand van het rapport ‘Monitor eerste cohort assistent-opleiding in het vmbo’van het Cošrdinatiepunt Leerwegen en Netwerken (CLN) (april 2005). Vanuit de ondersteuningsinstellingen geven Martin Franken en Henny Jacobs een reactie.

23 MESO Beschouwing: Groot of klein
Anton Wesselingh
Het is zover, managers en bestuurders in het onderwijs: alles moet kleiner en overzichtelijker. Alles wat er in het onderwijs ’te groot’ is staat ter discussie. En wel op drie niveaus, dat van de klas, de school en de bestuursvorm. De discussie over de voordelen van kleine schoolklassen laait weer op. Ook het debat over de menselijke maat van de school duurt voort. Die mag vooral niet te groot zijn (‘leerfabrieken’) met het oog op het welbevinden van leerlingen en docenten en de doeltreffendheid van het onderwijs. En ten slotte wordt er weer gekrakeeld over de omvang van bestuurlijke eenheden in diverse sectoren van het onderwijsstelsel. De kritiek komt van alle kanten en culmineert in de recente waarschuwing van de minister van OCW dat voorgenomen fusies aan haar dienen te worden gemeld. Het is maar dat u het weet.

RUBRIEKEN

7 De makke van onderwijshervormers
COLUMN
Pieter Leenheer

9 Meso Personalia

16 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze

18 SG De Trekvaart
CARTOON

27 Boeken
– Drammen dreigen draaien
– Competentiemanagement, van belofte naar verzilvering
– Vormgeven aan competentiemanagement