Meso Magazine — Jrg. 25 (oktober 2005) Nr. 144

2 “Recent verscheen de SCP-verkenning ‘Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school’…”
REDACTIONEEL

3 De gemeenschapsfunctie van het roc
Trees Pels
Nogal wat roc’s hebben expliciet in hun missie een gemeenschapsfunctie opgenomen. Omdat weinig bekend is over wat dat in de praktijk betekent, heeft het CINOP het Verwey-Jonker Instituut een verkennende studie laten verrichten naar het roc als community centre. In dit artikel geeft onderzoeker Trees Pels de belangrijkste uitkomsten weer van onder meer een aantal expertmeetings en een onderzoek naar voorbeeldpraktijken. Uit de gegevens blijkt dat in elk geval een aantal roc’s ernst maakt met hun gemeenschapsfunctie en activiteiten biedt voor een aantal doelgroepen die niet (direct) tot de primaire doelgroepen behoort. Hoe stevig die activiteiten verankerd zijn, is evenwel lastig na te gaan. De vraag is trouwens of de toenemende marktgerichtheid in de bve-sector niet ten koste zal gaan van de gemeenschapsfunctie.

13 Ken je partner: bedrijven over hun relatie met het beroepsonderwijs
Ben Hšvels
Er is feitelijk weinig bekend over de relatievorming tussen beroepsonderwijs en bedrijven, met name over hoe de individuele bedrijven hun relatie met het beroepsonderwijs ervaren. Om in deze lacune te voorzien, voerde het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) in opdracht van het Expertisecentrum van CINOP eind 2004 een ori‘nterend onderzoek uit. Ben Hšvels presenteert in dit artikel de kernresultaten van dit onderzoek, waarbij hij vooral ingaat op de relatie van bedrijven met ROC’s. Hij beschouwt de uitkomsten van het onderzoek als een uitnodiging van de kant van de bedrijven aan het beroepsonderwijs om in de praktijk meer werk te maken van (verdere) samenwerking.

23 De taal van de piramide
Gerritjan van Luin
Woorden zoals ‘aansturen’ en ‘werkvloer’ duiken om de haverklap op in de conversatie van schoolleiders. In dit artikel neemt Gerritjan van Luin dat ‘vanzelfsprekende taalgebruik’ van veel schoolleiders onder de loep. Waar komt het vandaan? Wat zegt het over de kijk op de werkelijkheid en over de menselijke verhoudingen daarin? Hij sluit zijn betoog af met de conclusie dat een andere taal ( en dus een andere manier van handelen) van schoolleiders n docenten hard nodig is.

27 Nieuw leren vraagt innerlijke autoriteit
MESO Beschouwing
Pieter van Dijk en Marleen van de Wouw
Het nieuwe leren, aldus Pieter van Dijk en Marleen van de Wouw in deze beschouwing, vraagt om leraren met autoriateit. Niet de haast vanzelfsprekende autoriteit die de samenleving vroeger de leraar en de school toekende. Maar innerlijke autoriteit: zelfkennis, innerlijke kracht, wijsheid. Alleen zo, stellen Van Dijk en Van de Wouw, kan het onderwijs weer iets terugkrijgen van zijn archetypische karakter als inwijdingsweg.

RUBRIEKEN

9 Relax man!
Column
Arie Olthof

11 Meso Personalia

19 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze

21 SG De Trekvaart
CARTOON

29 Boeken
– Wegen naar verandering
– Beroepszeer: Waarom Nederland niet goed werkt