Meso Magazine — Jrg. 25 (maart 2005) Nr. 141

2 “Mede naar aanleiding van publicaties over de Iederwijs-scholen…”
REDACTIONEEL

3 Dagelijkse denkprocessen van schoolleiders
Hartger Wassink, Peter Sleegers en Jeroen Imants
Het werk van schoolleiders heeft de bijzondere eigenschap dat het een functie is, die niet direct te maken heeft met her primaire proces in de school: het leren door leerlingen. Als je leerlingen vraagt naar de schoolleider, weten ze in de meeste gevallen nog net zijn naam te noemen, maar op de vraag wat hij eigenlijk doet, moeten ze het antwoord schuldig blijven. Ze kennen hem alleen van bijzonder feestelijke, of juist heel ernstige gebeurtenissen. Voor het verloop van het primaire proces maakt het kennelijk niet uit of er een schoolleider is, en als er een is, wat hij precies uitvoert. In de loop der jaren is er allerlei onderzoek verricht naar de effectiviteit van schoolleiders. In een recente review-studie (Witziers, Bosker en KrŸger, 2003) laten Witziers e.a. zien, dat over een groot aantal van deze studies heen geconcludeerd kan worden dat er geen directe relatie is tussen het gedrag van schoolleiders en de resultaten van leerlingen. Hartger Wassink, Peter Sleegers en Jeroen Imants vragen zich af: als leerlingen het ervaren – en als wetenschappers het zeggen – moeten we dan nu maar concluderen dat schoolleiders er niet toe doen?

11 Onderwijsinnovatie met ict in de bve-sector
Marijke Kral en Dana Uerz
Zeven jaar onderzoek naar de invoering van ict in de bve laat zien dat er al veel bereikt is, maar dat de gewenste onderwijsvernieuwing met ict nauwelijks wordt gerealiseerd. Oorzaken hiervoor liggen bij de technologisch geori‘nteerde en beheersmatige innovatiestrategie‘n en bij het ontbreken van een doordachte visie op leven met ict. In dit artikel betogen Marijke Kral en Dana Uerz dat voor een meer innovatieve inzet van ict drie samenhangende ontwikkelingen essentieel zijn. Er moet een gezamenlijke onderwijsvisie ge‘xpliciteerd worden die het uitgangspunt is voor de verdere ontwikkeling van ict. Daarbij dient het implementatieproces te worden opgevat als een (collectief) leerproces: innoveren is leren. Dat vraagt om een stimulerende veranderaanpak die ruimte biedt voor leren en experimenteren.

23 Klachtbehandeling en rechtvaardigheid
F. Kulik en R. van Es
Ethiek in onderwijsorganisaties gaat ook over processen van leidinggeven en het rectificeren van gevoerd beleid. De casus die Kulik en Van Es hier aan de orde stellen, is er een van morele zorgvuldigheid in het behandelen van klachten. Is er bij nader inzien wel rechtvaardig gehandeld tegenover de leerling Bastiaan Timmerman?

27 Edutopia
MESO Beschouwing
Rob Knoppert
Halverwege zijn middelbare school, een halve eeuw terug, begon Rob Knoppert te twijfelen aan het nut ervan. Later gaf hij natuurkundeles, was op vele andere manieren betrokken bij het onderwijs en werkte jarenlang op andere maatschappelijke terreinen. De twijfel veranderde van aard maar bleef. ‘Waarom moet ik naar school’, vroeg hij zich eerst af. Waarom moeten kinderen naar school, is nog steeds zijn vraag. Grote denkstappen nemend wil hij hierover enkele gedachten ontwikkelen.

RUBRIEKEN

7 Zo kan het ook in Den Haag
Column
Arie Olthof

9 Meso Personalia

19 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze

22 SG De Trekvaart
CARTOON

31 Boeken
– Competentiespel. Spelenderwijs je competenties ontdekken
– In je element. Vind verrassende antwoorden op persoonlijke vragen
– Leerlingen centraal; idee‘n over en voorbeelden van de veranderende beroepspedagogiek en didactiek in het vmbo
– Elf rode draden; intrasectorale programma’s als motor van onderwijsvernieuwing
– De oude wortels van het Nieuwe Leren. Bouwstenen voor ge•nspireerd onderwijs.