Meso Magazine — Jrg. 25 (februari 2005) Nr. 140

2 ‘Het onderwijs is zwanger van de beroepskolom. Maar …’
REDACTIONEEL

3 Regionale samenwerking: de moeizame weg naar versterking van de beroepskolom
Ton Eimers
In de zoektocht naar betere afstemming in de beroepsonderwijskolom en tussen onderwijs en arbeid, is het instrument van het regioportret ontwikkeld. In uiteenlopende verschijningsvormen wordt het regioportret in tal van regio’s gebruikt om een gemeenschappelijk startpunt voor samenwerking te formuleren. De laatste jaren zijn tal van portretten gemaakt. Daarmee is ook enig zicht ontstaan op de problemen in de samenwerking waarmee de regio’s te maken hebben. Het blijkt dat er, bij alle voor de hand liggende knelpunten die bij samenwerking optreden, een aantal dieper liggende problemen zijn, die in alle regio’s lijken op te treden. In dit artikel licht Ton Eimers twee van deze problemen eruit en verkent de oplossingen. De analyse is gebaseerd op een zevental regioportretten. In het artikel richt hij zich verder op de aansluiting tussen vmbo en mbo.

11 Doorstroom van middelbaar naar hoger beroepsonderwijs kan nog beter
Ruud Baarda
Het beroepsonderwijs wil zich duidelijker positioneren naast het algemeen voortgezet onderwijs. Dit thema trekt de laatste tijd veel aandacht. Er bestaat inmiddels het Platform Beroepsonderwijs dat allerlei initiatieven ondersteunt en in het hoger beroepsonderwijs zijn een aantal lectoren genesteld die zich richten op deze thematiek. Het beroepsonderwijs laat steeds meer zien dat leren waarin de praktijk centraal staat leuker en uitdagender kan zijn dan leren via de meer traditionele vakdisciplines zoals die nog steeds de boventoon voeren in het algemeen voortgezet onderwijs. Geleidelijk aan ontstaat ook daar steeds meer belangstelling voor leeractiviteiten waarbij de praktijk uitgangspunt is. Het beroepsonderwijs heeft een duidelijk streepje voor omdat de concrete beroepspraktijk dicht bij de opleiding staat. Daarbij is de doorstroom tussen de verschillende niveaus van beroepsonderwijs van evident belang. In dit artikel beschrijft Ruud Baarda het verloop en opbrengst van een project dat tot doel had het ontwikkelen van methoden om de doorstroom van vmbo naar hbo te versterken.

21 Innoverend beroepsonderwijs onmisbaar voor kenniseconomie
Frans Leijnse, Jan-willem Vos en Hanne Obbink
Wil Nederland in 2010 tot de meest concurrerende kenniseconomieĀ‘n van de wereld behoren, dan zullen de mouwen nog flink moeten worden opgestroopt. De schooluitval is op dit moment hoger dan in de meeste andere EU-landen, terwijl het aantal startkwalificaties achterblijft. Zo blijft er te veel talent onderontwikkeld en vinden te weinig jongeren de weg naar het hoger onderwijs. Dat resulteert in een acuut gebrek aan hoger opgeleiden. Verbeteringen aan de basis van de beroepsonderwijskolom zijn dus de sleutel tot een beter functionerende kenniseconomie. Over de noodzakelijke innovatie van het beroepsonderwijs bood het Innovatieplatform in oktober 2004 het advies Beroepswijs Beroepsonderwijs aan, aan minister Van der Hoeven (OCW). Over dit advies schrijven Frans Leijnse, Jan-Willem Vos en Hanne Obbink dit artikel.

RUBRIEKEN

9 Brein & CO
Column
Pieter Leenheer

16 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze

18 SG De Trekvaart
CARTOON

19 Meso Personalia

26 Boeken
– Kantelende kennis. Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen
– LeerstrategieĀ‘n, leren en verantwoordelijkheid
– De school als professionele organisaties
– Tussen wens en werkelijkheid. De pedagogische dimensie van de school.
– Authentiek onderwijs: verkenningen, ervaringen en perspectieven.