Meso Magazine — Jrg. 25 (december 2005) Nr. 145

2 “In haar streven professionals in het onderwijs meer ruimte te geven…”
REDACTIONEEL

3 Als we dit niet doen, gaat het niet goed. Schoolleiders en politici in debat over de relatie onderwijs-politiek.
Wilma Cornelisse
Vrijdag 16 september jl. debatteerden vijf onderwijsmanagers en twee politici. Het thema: de autonome school en de politiek. Kan Den Haag wel uit de voeten met zelfstandige onderwijsinstellingen? Kan het autonome onderwijs wel zonder zondebok Den Haag? Wilma Cornelisse doet verslag.

12 Van havo naar hbo. Een doorlopende leerroute?
Jan Kamphorst en Pieter Jansen
Al eerder besteedden we in Meso magazine aandacht aan doorlopende leerlijnen binnen het onderwijs, bijvoorbeeld in Meso magazine 142. We gaven toen ook aan regelmatig op dit thema terug te willen komen. Ditmaal staat de doorlopende leerlijn havo-hbo centraal, een aansluiting die de vernieuwing van de bovenbouw/vwo beoogde te verbeteren. Afgaande op de uitkomsten van de ‘Aansluitingsmonitor Noord-Oost Nederland 2004-2005’ is het de vraag of dat erg goed gelukt is. Opmerkelijk genoeg is de tevredenheid van studenten voldoende. Havisten in het studiejaar 2004-2005 waarderen de overstap naar het hbo met het rapportcijfer 6.1. Vanuit het consumentenperspectief gezien lijken studenten iets meer tevreden, op het moment dat havo en hbo wat betreft leeromgeving op elkaar lijken en er niet al te hoge eisen aan hen worden gesteld. De tevredenheid van studenten hangt relatief het meest af van de continu•teit in didactiek tussen vo en hbo. Deze pedagogisch-didactische fricties zouden aanknopingspunten kunnen worden voor het verbeterbeleid van de opleidingen.

23 Paradigmaverandering in het onderwijs. Over Ouder, Kind en Volwassene
Willem de Vos en Klaas Kunst
Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk beleggen, is een streven dat niet alleen past in de nieuwe besturingsfilosofie van de overheid ten aanzien van het onderwijs. We zien het ook terugkomen in de organisatieontwikkeling van onderwijsinstellingen en binnen de huidige onderwijsvernieuwingen. Wat dat betreft is er volgens De Vos en Kunst sprake van een paradigmaverandering. Aan de hand van inzichten uit de Transactionele Analyse (TA) schetsen zij het oude, ‘koloniale’ paradigma, en het nieuwe paradigma, waarin mensen hun verantwoordelijkheid nemen en op een ‘volwassen’ manier met elkaar omgaan.

Op een steile weg vol stenen
ontmoette ik een meisje.
Ze droeg haar broertje
op haar rug
‘Kindje’, zei ik,
‘wat een zware last draag jij!’
Ze keek me aan en zei:
‘Dat is geen last, mijnheer,
dat is mijn broer!’

27 Opdracht
MESO Beschouwing
Anton Wesselingh
Als je aan mensen die in het onderwijs werken vraagt of de maatschappelijke (pedagogische) opdracht van de school tot hun takenpakket behoort, dan zijn zij van mening dat dat er vanzelfsprekend bijhoort. Maar geldt dat wel voor iedereen? Anton Wesselingh hierover in zijn beschouwing.

RUBRIEKEN

9 Cultuur met een grote c
Column
Pieter Leenheer

11 Meso Personalia

18 SG De Trekvaart
CARTOON

19 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze

31 Boeken
– Faciliteren van kenniskringen. Praktijkboek voor begeleiders ban groepen die kennis willen delen en ontwikkelen.
– Leercoaching in het beroepsonderwijs. Een kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen.
– Goed bestuur. Werkboek voor maatschappelijke organisaties.
– Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties. Met succes overleven in een concurrerende markt.