Mensenkinderen — Jrg. 21 (november 2005) Nr. 2

3 Van de redactie
Kees Both
Bij het 99e nummer van Mensen-kinderen.

4 Mensen in het werk
Cath van der Linden
Druk.

5 Het nieuwe leren en de speeltuin als metafoor
Ad Boes
Het lid van de Tweede Kamer, Jan de Vries, heeft het niet zo op Iederwijsscholen en het ‘nieuwe leren’ en sprak misprijzend over ‘veredelde speeltuinen’. Aan de hand van deze metafoor wordt in dit artikel het ‘nieuwe leren’ positief-kritisch onder de loep genomen.

9 Portfolio en remedial teaching
Alma Lanjouw
Binnen de zorgverbreding, in het bijzonder binnen remedial teaching, kan een portfolio een belangrijke rol spelen. Kinderen laten zien wat ze kunnen. Een portfolio draagt bij aan een grotere zelfsturing van het leren van kinderen, ook binnen remedial teaching.

11 Iederwijs en Jenaplan
INTERVIEW
Kees Both en Ad Boes
Binnen het Jenaplanonderwijs wordt met gemengde gevoelens gereageerd op het verschijnsel ‘Iederwijsscholen’. Aan de ene kant – en dat is misschien wel de meest voorkomende mening – wordt er negatief naar gekeken: veel te ‘wild’, niet algemeen toegankelijk, e.d. Maar anderzijds zijn er mensen (wellicht soms dezelfde die kritisch zijn), die onrustig worden en zich afvragen in hoeverre er in Jenaplanscholen teveel water bij de wijn gedaan wordt. Je hoeft het niet met Iederwijsscholen eens te zijn, om er toch door uitgedaagd te worden. Een interview met een Jenaplan-vrouw die zeer actief is binnen de Iederwijsscholen.

15 En dan mag je een nieuwe school bouwen
Hubert Winters
Jenaplanscholen hebben speciale wensen en eisen voor hun schoolgebouwen. Met enige creativiteit zijn deze vaak te combineren met de wettelijke bepalingen en de beschikbare financi‘le middelen. De Sint Paulusschool laat in woord en beeld zien welke mogelijkheden er zijn. Door veel ruimtes die samengevoegd kunnen worden tot een groter geheel in de bouwplannen op te nemen zijn er vele plekken voor samenwerkingsvormen ontstaan, zowel voor kinderen, ouders als groepsleiders.

19 De kabouterhoek en de kabouterapotheek
ROLLENSPEL
Els Driessen
Een groepsleidster in de onderbouw, werkend vanuit het ontwikkelingsgericht onderwijs, zoekt haar weg om recht te doen aan de intrinsieke motivatie van de kinderen en hen tevens uit te dagen om nieuwe stappen in hun ontwikkeling te zetten. Een beschrijving van een ‘reflectieve praktijk’.

22 In het teken van Harry Potter
Tessa Renkens
Sociaal-emotionele ontwikkeling en kunstzinnige ori‘ntatie.
Dit artikel is gebaseerd op het werkstuk dat in 2005 bekroond werd met de Peter Petersenprijs.

25 Jenaplan en regulier onderwijs in ŽŽn school
Tjeerd de With
Een Jenaplanschool en een school voor Regulier onderwijs moesten gedwongen fuseren. Dat lijkt een recept voor grote en onoverkomelijke problemen. In Hoogeveen lukte het echter om die problemen beheersbaar te houden en uiteindelijk te overwinnen.

28 …En Tom op de achterzijde
Koffiezetten.