Mensenkinderen — Jrg. 19 (september 2003) Nr. 1

Thema : TREKKEN AAN HET GRAS


VASTE RUBRIEKEN

1 VAN DE REDACTIE
Kees Both

2 MENSEN IN HET WERK: CADEAU
Cath van der Linden

26 …EN TOM OP DE ACHTERZIJDE
Herfstsignalering

THEMA

3 Trek vooral niet aan de halmen!
THEMA
Walter Popp
Gras groeit niet harder als je eraan trekt, integendeel. Je maakt dan veel, zo niet alles, kapot. Kinderen die langzamer dan gemiddeld leren zijn soms zelfs betere leerlingen, als het om diepgang van leren gaat. Een beschouwing over school-zijn en kind-zijn in een tijd waarin het gaat om steeds sneller, vroeger en meer. Hoe ga je als school om met dat soort maatschappelijke ontwikkelingen? Een thema dat zich bij uitstek leent om met ouders te bespreken.

7 Staan wij wel genoeg in de agenda van onze kinderen?
THEMA
Bart Verkade
Kinderen hebben het druk en hoe erg is dat, pedagogisch gezien? En nemen ouders wel genoeg tijd voor hun kinderen? En wat is de rol van de school daarin? Deze vragen worden besproken vanuit het gezichtspunt van een ouder, die zich plotseling met schrik realiseert dat ‘voor je het weet er een volwassen slungel voor je staat, die alles al weet en kan’, maar waar je als ouder maar weinig over weet. Zomaar ‘laten groeien’ is niet het antwoord op het ’trekken aan het gras’ dat de samenleving doet. Je moet er wel bij zijn, er voor ze zijn.

10 Het advies van de onderwijsraad over begin- en eindtoetsen
THEMA
Ad Boes
Wat is de ’toegevoegde waarde’ die een school levert aan de ontwikkeling van kinderen? Oftewel: het ‘rendement’ van het onderwijs? Dat wil de Onderwijsraad vaststellen door het afnemen van een begintoets bij zesjarigen en een eindtoets aan het eind van de basisschool. De voorgestelde operatie roept vele vragen op, onder andere over de vraag wat er overblijft van de eigen beleidsruimte van scholen en over het gevaar van inhoudelijke verschraling. Een school is geen fabriek, en de vraag naar de ’toegevoegde waarde’ is daarom niet legitiem.

EN VERDER…

13 Ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw : Thematiseren en Taal

Bea Pompert
Een tweede artikel in de reeks over ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’ (OGO), toegespitst op taal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uiteengezet wat OGO onder ’thematiseren’ verstaat en hoe de beschreven benadering verantwoord en effectief taalonderwijs is.

17 De groeten uit Hongarije – De Levensboom, een muzische Jenaplanschool
Gyšngyi Komaroni / Kees Both
Een schets van een Jenaplanschool aan het Balatonmeer, waarin de muzische vorming en het kennismaken met andere culturen een centrale plaats innemen. Een school die contact zoekt met een of meer Nederlandse Jenaplanscholen.

20 Gelezen – Gehoord – Gezien
Kees Both (samenstelling)
Korte stukjes over respectievelijk kinderangsten, de ‘werkjes’ in de onderbouw, de beperkingen van ‘meer regels’ in de school en verontrustende ontwikkelingen in de Verenigde Staten.

22 Een recensiekroniek. Interactie, kwaliteit en vrijheid
RECENSIE
Ad Boes
Boeken over relaties thuis-school en over de Sudbury Valley School in Amerika en het schoolexperiment van het echtpaar Wild in Ecuador, ook inspiratiebronnen voor ontwikkelingen in ons land.

24 Bladerend in tijdschriften van vernieuwingsrichtingen
Margot Ufkes