Mensenkinderen — Jrg. 19 (maart 2004) Nr. 4
Thema: DE TAAL VAN HET JENAPLAN

VASTE RUBRIEKEN

3 VAN DE REDACTIE
Kees Both

4 MENSEN IN HET WERK: ONDERSTROOM
Cath van der Linden
Hoe je rust kan vinden in je werksituatie.

29 …EN TOM OP DE ACHTERZIJDE
Privacy

THEMA

5 De taal van het Jenaplan (2)….Tekstschrijven in zeven fasen
THEMA
Tom de Boer
Werd in het eerste artikel van deze reeks de centrale rol van de mondelinge taal benadrukt, ditmaal staat het tekstschrijven centraal. Daarbij ligt de nadruk op het proces van schrijven, minder op de vormen. Aan de hand van een model van zeven fasen – van het vinden van een onderwerp tot en met de presentatie – wordt dit proces beschreven. Daarbij wordt veel aandacht gegeven aan de kern van het proces: het schrijven van een kladversie, het bespreken daarvan en de bewerking van de kladversie. Per fase worden verschillende werkvormen beschreven.

11 Thema’s en taal in de bovenbouw – ‘De ruimte in’
THEMA
Bea Pompert
In deze derde aflevering in de reeks over ontwikkelingsgericht taalonderwijs gaat het vooral over onderzoekende activiteiten door de kinderen. In de bovenvouw leren de kinderen door onderzoeken, waarbij vragen en oplossingsrichtingen die kinderen zelf ontdekken belangrijke motiverende factoren zijn. Onderzoeksactiviteiten zorgen voor samenhang in het activiteitenaanbod. De leerkracht is in dit alles ‘een multifunctionele partner’ van de kinderen.

EN VERDER

14 Normscan
Jan Tomas
In een school ontwikkelt zich een cultuur die een afspiegeling is van bewust gemaakte keuzes en gegroeide traditie – ‘zo doen wij dat hier’. Daartoe horen ook de omgangsvormen, c.q. regels in de school. Door allerlei omstandigheden kunnen deze vanzelfsprekendheden minder vanzelfsprekend worden. Als reactie daarop is een nieuw gesprek over de normen in de school van belang. Dit artikel bevat een verslag van zo’n proces en is zeer actueel in de huidige verhevigde discussie over de pedagogische taak van scholen.

18 Wat doen jullie aan de natuur? – Natuur als een centraal gegeven in een Jenaplanschool (1)
Kees Both
Er wordt hier aandacht gevraagd voor een inhoudelijk terrein dat in een Jenaplanschool vanuit het concept een centrale plek inneemt, maar o zo gauw in een marginale positie belandt: natuur. Vanuit de basisprincipes Jenaplan wordt aangegeven wat de betekenis is (moet zijn) van ‘natuur’ in een Jenaplanschool. Voorts worden aanknopingspunten voor de praktijk geboden: waar kan je beginnen? Het artikel is het eerste in een reeks van drie.

25 Een zij-instromer: een verrijking voor een Jenaplanschool!
Charles van der Horst
Zij-instromers kunnen een verrijking zijn binnen een Jenaplanschool – als het proces van opleiden en ingroeien in een team goed verloopt.