Mensenkinderen — Jrg. 18 (september 2002) Nr. 1

Thema: OUDERS EN SCHOOL

VASTE RUBRIEKEN

3 VAN DE REDACTIE
Kees Both

4 MENSEN IN HET WERK
Cath van der Linden
Veel

28 EN OP DE ACHTERKANT…. TOM

Thema

5 OUDERPARTICIPATIE IN EEN JENAPLANSCHOOL
THEMA
Rien van de Heuvel
Ouders horen bij de leef- en werkgemeenschap, net zoals kinderen en groepsleid(st)ers. In dit artikel wordt beschreven hoe de Dr. Schaepman school uit Barendrecht / Ridderkerk probeert het partnerschap van ouders in de school vorm te geven. Dat vraagt gericht beleid, vanaf de aanmelding van kinderen, die zoveel mogelijk een be wuste keus zal moeten zijn, tot aan het moment dat ook ouders ‘schoolverlaters’ zijn. Waarbij sommigen het verkiezen om langer dan hun kinderen te blijven. In dit artikel zijn stemmen van ouders duidelijk hoorbaar en wordt niet verzwegen dat het niet altijd van een leien dakje gaat.

11 OUDERS EN SCHOOL
THEMA
Ad Boes
De taakverdeling tussen gezin en school is aan verschuivingen onderhevig, door maatschappelijke veranderingen. De opvoedingstaak van de school wordt versterkt, maar belangrijker is het dat wordt gestreefd naar een optimale samenwerking tussen school en gezin. De werkelijkheid is helaas vaak anders, maar Jenaplanscholen zijn vanuit hun concept geroepen om toch deze lijn zo veel mogelijk (en daarmee is bedoeld dat men naar het maximale moet streven!) vast te houden. Ad Boes pleit zelfs voor een opvoedingscontract tussen school en ouders, waarin wederzijdse verplichtingen worden vastgelegd. En een van de belangrijkste aspecten van de professionaliteit van leraren is het verwerven van kennis van de kinderen die hen zijn toevertrouwd en van hun leefwereld. Opleiding en na scholing dienen daaraan dan ook ruim aandacht te geven. Om de pedagogische taak goed te kunnen uitvoeren moeten scholen over veel beslisruimte beschikken. Voorstellen voor onderwijs beleid geven in dit verband aanleiding tot ongerustheid. Waakzaamheid is geboden.

14 IN VRIJHEID LEREN EN JENAPLAN
THEMA
Henk Veneman

Een ander ouderinitiatief. Jenaplanscholen moeten oppassen om niet links en rechts ingehaald te worden door initiatieven van ouders, die ontevreden zijn over de realisering van het Jenaplanconcept en de bureaucratisering rond de kinderen die ook greep lijkt te krijgen op deze scholen. Her en der in ons land worden door ouders kleine privŽ-scholen gesticht, die soms landelijk de aandacht trekken door hun weinig schoolse wijze van werken. In dit artikel wordt een van deze scholen voor gesteld: de inspiratiebronnen (waaronder ‘Leren in vrijheid’ van het echtpaar Wild) en basisfilosofie, de werkwijze, veelgestelde vragen door ouders en de antwoorden daarop. Het gaat om een trend die aanleiding kan geven tot bezinning over de eigen plek van Jenaplanonderwijs in de ontwikkeling van de samenleving.

EN VERDER

20 WERELDORIèNTATIE IN DE JENAPLANSCHOOL: GEZOND KLOPPEND HART OF BYPASS?
Adri Storm en Theo Vries
Een schoolbegeleider en schoolleider van een Jenaplanschool stellen de praktijk voor van een school die probeert vanuit de kernkwaliteiten van wereldori‘ntatie het onderwijs vorm te geven. Daarbij is het ervaren, ontdekken en onderzoeken in de schoolomgeving van het grootste belang. Enkele beelden geven daarbij een inkijkje in de praktijk van WO, waarbij aangegeven wordt wat de betekenis van deze praktijken is voor de ontwikkeling en zingeving van de kinderen. Jenaplanscholen zullen zich volgens de auteurs moeten concentreren op dit soort authentieke ervaringen. De aanschaf van een methode voor WO kan er toe leiden dat dergelijke ervaringen steeds meer achter de horizon verdwijnen. Een pleidooi voor ‘authentiek leren’ en de ‘originele ontmoeting’ tussen kind en zaak.

———————

RECENSIES

24 ‘Zorgenkinderen’ en ‘Had me dat eerder verteld’

Ad Boes

25 Schrijven met zorg
Dick Schermer

25 Buitenspel bedreigde soort
Kees Both

———————

26 BLADEREND ….. in de tijdschriften van (andere) vernieuwingsrichtingen
Margot Ufkes