Mensenkinderen — Jrg. 17 (maart 2002) Nr. 4

VASTE RUBRIEKEN

3 VAN DE REDACTIE
Kees Both

4 MENSEN IN HET WERK
Beroepstrots
Cath van der Linden

en op de achterkant …..

28 TOM
Ik kan er niet bij

thema:
zin-zoekend onderwijs


5 ZIN-ZOEKEND ONDERWIJS VOOR IEDEREEN
een gesprek met Siebren Miedema
Ad Boes en Kees Both
Het kwaliteitscriterium van ‘zin-zoekend onderwijs’ dat voor Jenaplanscholen geldt, zou eigenlijk voor alle scholen moeten gelden. In alle scholen moet ‘levensbeschouwelijke vorming’ als vor mingsgebied gericht aandacht krijgen. Alleen zo kan recht gedaan worden aan het hele kind en de hele werkelijkheid. De manier waarop is wezenlijk: alleen kennis nemen van is onvoldoende, er moet sprake zijn van ontmoeting. In het verlengde hiervan is het wenselijk dat het openbaar onderwijs “verbijzon derd” wordt en dat er een nationaal stelsel van bijzondere scholen komt. Aan dit alles moet een brede opvatting
over de “vorming” van kinderen ten grondslag liggen, die in elke school weer op een andere wijze vormgegeven zal worden. Uitdagende stellingen van een hoogle raar die zich dagelijks bezig houdt met de relatie tussen opvoeding en onder wijs enerzijds en levensbeschouwing anderzijds.

9 DE SPIRITUALITEIT VAN KINDEREN
David Hay
‘Spiritualiteit’ is natuurlijk voor mensen, maar in onze westerse cultuur wordt dit vaak naar de marge gedrukt. Om het op het spoor te komen is het goed om er bij kinderen naar op zoek te gaan. Een verslag van een on derzoek naar de spiritualiteit van kinde ren, uitmondend in een omschrijving van spiritualiteit als ‘relationeel bewust zijn’. De school kan er veel aan doen om dit bewustzijn wakker te houden en verd8f te ontwikkelen en niet de laten verkommeren en daarvoor worden idee‘n aangedragen.

17 “DE SCHOOL”
Han de Kok
De school voor asielzoekers in Stevensbeek, onderdeel van de Jenaplanscho len in Boxmeer, werd al eerder gepor tretteerd in Mensen-kinderen. Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van ‘De School’ wordt een actueel portret getekend van een wel heel bijzondere Jenaplanschool.

EN VERDER …

20 OVER DE ACTIE “EEN STREEP DOOR DE EINDTOETS”
Ad Boes
Wat zijn de doelen van de actie tegen de eindtoets die eind januari van dit jaar startte en wanneer zijn deze bereikt? Een terug- en vooruitblik: waar ging het om en wat staat ons nog te doen? Er wordt ook geprobeerd enkele misver standen weg te nemen. Want de actie gaat door, vervolgstappen zijn gepland.

22 AAN EEN VERFRISSENDE SCHRIJFMETHODE TOE?
Dick Schermer (eindred.)
Hoe kan vormgegeven worden aan ei gentijds schrijfonderwijs, op een flexibe le wijze, met kans op goede resultaten? Novoskript probeert dit. Deze methode wordt voorgesteld en ervaringen uit twee Jenaplanscholen worden gepresenteerd.

26 STUDENTENCONFERENTIE 2002
Kirsja Oudshoorn
Elk jaar komen de pabo-studenten die studeren voor het Jenaplandiploma bij een voor een landelijke studiedag, dit jaar in Leiden. Over uitwisselen van er varingen van studenten uit verschillende pabo’s, een lezing van Ad Boes en een heuse eigen Leidse ‘Rozentuin’.