Mensenkinderen — Jrg. 17 (februari 2002) Nr. 3

In dit nummer:
‘LIENTJE LEERDE LOTJE LOPEN’
JENAPLAN-CONFERENTIE 2001

VASTE RUBRIEKEN


3 VAN DE REDACTIE
Kees Both

4 MENSEN IN HET WERK
Zondagochtend
Cath van der Linden

5 VERHALEND ONTWERPEN -TE MOOI OM WAAR TE ZIJN?!
Hanneke Venema
Het didactische model van de ‘storyline -approach’, c.q. het verhalend ont werpen biedt tegelijkertijd structuur en openheid voor zowel kinderen als groepsleid(st)ers. Een artikel vanuit en voor de praktijk van de wereldori‘ntatie. Het zal niet het laatste over dit thema zijn.

9 MEDE DELEN EN SAMEN LEVEN IN DE LANGE LINDELAAN
Basisvorming in de de informationele samenleving
Henk Oosterling

Een uitvoerig en veeleisend artikel, weergave van de lezing tijdens de conferentie 2001. Hoe kunnen we de veranderingen om ons heen en in ons begrijpen en daaruit conclusies trekken voor het onderwijs? Een diag nose van de overgang naar de ‘infor mationele samenleving’ en wat deze voor ons in petto heeft, aan mogelijk heden en gevaren.

18 RAPPORTAGE IN ‘DE MUSSENACKER’
Informatie en discussie in een workshop
Kees Bath, m.m.v. Marian Brand en Alet Haan-Kampherbeek
Een school stelt de praktijk van de rap portage voor. Anderen stellen daar vra gen over en gaan met elkaar in gesprek over onder andere -het kan niet uitblij ven -het omgaan met toetsen. Mo menten uit een ‘stevig gesprek’ en re flecties over de huidige situatie.

23 “JENAPLAN, EEN ONTVANKELIJK GRONDMODELZONDER VRIJBLIJVENDHEID”
Peter van Dijk / Han de Kok / Emile Roemer / Els Vissers
De Jenaplanscholen in Boxmeer stellen zich voor vanuit het gezichtspunt van het management van veranderingen. Over het team als stamgroep, het leren van eI kaar als verschillende scholen en keuzes op het gebied van de wereldori‘ntatie en hoe deze tot stand kwamen.

29 OVER STANDAARDEN EN TOETSEN
Kritische stemmen uit het buitenland
Kees Both
Een overzicht van internationale trend met betrekking tot leerstandaarden er grootschalig toetsen. Hoe de ‘Engelse ziekte’ leidt tot ‘Hollandse toestanden’ en over de uiterst negatieve effecten van het gebruik van gestandaardiseer de toetsen, ook en vooral voor kwets bare groepen kinderen. Waarom mensen houvast zoeken in getallen. Hoe de grondslagen van gestandaardi seerde toetsen langzaam maar zeker ondermijnd worden en hoe in het licht van de netwerksamenleving die zich ontwikkelt, de huidige dominerende praktijk van toetsen en inspectie tot verdwijnen gedoemd is.

EN VERDER …

35 BLADEREND
Margot Ufkes
Ditmaal over kwaliteitszorg en het ‘eindwerkstuk’ in de Vrije School en creativiteit bij kleuters.


en op de achterkant …..
TOM
Bombadil