Kind en adolescent praktijk — Jrg. 8 (september 2009) Nr. 3

106 Wetten en bezwaren
ten geleide
Else de Haan

108 De school als behandelsetting voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen? / ‘Zelfcontrole op school’
Gerly de Boo, Juliette Liber & Pier Prins
In dit artikel wordt het project ‘Zelfcontrole op School’ ge•ntroduceerd dat bestaat uit een interventie voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen op school en een onderzoek naar de effectiviteit van deze training. Dit artikel gaat vooral over de interventie en de implementatie, omdat de resultaten van de effectstudie pas in 2012 te verwachten zijn.

115 Bovengebruikelijke braafheid

COLOMN CURIOSA

Constance Dolman

116 Ook kinderen met PDD-NOS kunnen profiteren van het VRIENDEN-programma / Ervaringen vanuit de P.I.-school in Rotterdam
Anne-Marie Bakker & Cordula van Haersma Buma
Kinderen met PDD-NOS op de school De Piloot in Rotterdam krijgen een specifieke behandeling aangeboden voor hun angsten met behulp van het zogenaamde VRIENDEN-programma. In dit artikel wordt deze behandelvorm besproken en ge•llustreerd aan de hand van vignetten van Tom en een paar andere leerlingen.

123 Tik tak tok, ik sta op mijn kop
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT
Eva van Osch

124 Naar de geest van de wet!
FRICTIE
Peter Dijkshoorn


126 Verwijzen in Onderwijsland / Over de juridische en procedurele problemen bij verwijzingen naar speciale onderwijszorg vanuit de ervaringen in een RVC-PO
Harm Klaibeda
Als een Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) een zogenoemde ‘beschikking speciaal onderwijs’ heeft afgegeven, waartegen de ouders bezwaar hebben aangetekend, is de PCL wettelijk verplicht een adviesaanvraag in te dienen bij de Regionale Verwijzings Commissie voor het Primair Onderwijs (RVC-PO). In het kader van Passend Onderwijs zal de RVC-PO na 2011 geen rol meer hebben. Dat aansluiting en integratie van de diverse onderwijsverwijzingsorganen zinvol en noodzakelijk is, wordt in het artikel verhelderd. De ervaring van de RVC-PO leert echter ook dat een dergelijke toetsingscommissie meerwaarde kan hebben, ook na 2011, om de belangen van kind en ouders te waarborgen.

132 De stoornis als overmatige vorm van iets dat heel normaal is
INTERVIEW
Els van Es & Constance Dolman
Interview met Frits Boer, kinderpsychiater en hoogleraar in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

137 Kinderen met een psychiatrische stoornis: Wat leren ze om agressie te voorkomen?
Esther Meerwijk, Jaap van der Bijl & Fijgje de Boer
De auteurs onderzochten hoeveel jeugd-ggz-instellingen in Nederland therapie aanbieden voor kinderen van acht tot en met elf jaar met een psychiatrische stoornis, waarin vaardigheden worden geleerd om agressie te voorkomen. Tevens is onderzocht welke vaardigheden deze kinderen leren. Therapeuten hebben informatie verstrekt via een vragenlijst en een interview. Vijfentwintig van de 58 jeugd-ggz-instellingen hadden zo’n therapie. Uit de verzamelde informatie blijkt dat kinderen vaardigheden leren die betrekking hebben op het omgaan met boosheid als voorloper van agressie.

143 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters
– Executieve functies ontrafeld
– Zinvolle proefschriften en scripties
– Vakbladen met ‘free full text’
– Onderzoek naar gezichten
– Informatie over eetproblemen

144 Reacties op Frictie, kind en adolescent praktijk, juni 2009
INGEZONDEN
3 reacties op het artikel Frictie, uit het juninummer van 2009 van Kind en Adolescent Praktijk.

146 Boekbesprekingen
gezien en gelezen
– ADDaisy
– Handboek systeemtherapie
– Op een blauwe dag geboren

150 agenda

154 Rob MoggrŽ van IPABO Alkmaar/Amsterdam
Achterop
Anneke Eenhoorn
Interview met Rob MoggrŽ. Hij is werkzaam als lerarenopleider aan de Hogeschool IPABO in Alkmaar/Amsterdam. Hij is medeauteur van het boek Alles went ook een adolescent, een boek over ADHD bij adolescenten. Hij is vader van drie opgroeiende kinderen, waarvan een puber met ADHD.