Kind en adolescent praktijk — Jrg. 12 (maart 2013) Nr. 1

2 Hallo!
ten geleide
Marike Serra (hoofdredacteur)

4 Jonge moeders
Tess Fliers en Leoniek Kroneman
Kenmerken en problematiek van de jonge moeders opgenomen in het Moeder&Kindhuis van LSG-Rentray.

13 Daan, veertien jaar
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT
Anneke Eenhoorn

14 Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding / Interview met Micha de Winter
INTERVIEW
Carolien Gevers
Enige tijd terug las ik over het boek ‘Verbeter de wereld, bij bij de opvoeding’ van psycholoog Micha de Winter, hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht. Ik raakte ge•ntrigeerd door de titel die bleek te verwijzen naar een pleidooi voor een ander soort opvoeding. Niet een opvoeding die gericht is op training van vaardigheden bij gedragsproblemen van individuele kinderen, maar een opvoeding bezien vanuit een breder maatschappelijk en vooral menselijk perspectief. In een tijd waarin agressie een toenemende rol speelt op straat, op het voetbalveld of bij anonieme, via internet georganiseerde feesten, en in een tijd waarin allerlei idee‘n bestaan over de aanpak van probleemjongeren leek dit me een belangrijke boodschap. In het gesprek dat ik een paar weken later met Micha de Winter voerde, viel op dat zijn integere en genuanceerde wijze van spreken past bij zijn opvoedingsvisie. De visie van een man die op zoek is naar een sociale, humane en vooral verbindende manier van omgaan met de medemens. Hier laten we hem aan het woord.

20 MINI KID / De introductie van een Nederlandstalig instrument om DSM-IV-TR-diagnoses bij kinderen te stellen

Oda Bauhuis, Karlijn Jonker, Cara Verdellen, Jacqueline Reynders en Marc Verbraak
Het gebruik van gestandaardiseerde instrumenten verbetert de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij kinderen en jeugdigen, zo blijkt uit onderzoek. De beschikbare Nederlandstalige instrumenten zijn echter tijdrovend of niet voor alle diagnoses bruikbaar. Deze bezwaren gelden niet voor de MINI KID, waarvan de Nederlandse vertaling in dit artikel wordt ge•ntroduceerd. De MINI KID is een semigestructureerd interview dat, mits afgenomen door een deskundige professional, geschikt is om in korte tijd (circa 40 minuten) betrouwbare en valide DSM-IV-TR-diagnoses bij kinderen en jeugdigen te stellen.

27 Overgang en beroepsidentiteit
FRICTIE

Harrie van Leeuwen
In het werkveld van de kinder- en jeugdpsychiatrie loopt al lang een discussie over de verhouding tussen de verschillende disciplines, namelijk de kinder- en jeugdpsychiater, de psycholoog en de orthopedagoog. Status, deskundigheid, krapte op de arbeidsmarkt, salaris en macht zijn elementen die de standpunten in grote mate be•nvloeden. Hier is al eens een frictie over geschreven door Kaldenbach in 2008. Maar het onderwerp blijft regelmatig de kop op steken, weliswaar in wisselende gedaanten. Ik wil hier in deze frictie wijzen op een mogelijk wel heel radicale ontknoping. De beroepsgroep die in deze disciplinestrijd vaak als de bovenliggende partij werd gezien, de kinder en jeugdpsychiaters, ervaren steeds meer dat ze bedreigd worden in hun voortbestaan. Dit is urgent geworden met de aangekondigde stelselwijziging, inclusief de overheveling van de kinder- en jeugdpsychiatrie naar de gemeenten. De vraag komt op het vak en de positie straks nog aantrekkelijk zijn voor psychiaters, als de zorg uit de zorgverzekeringswet wordt verbannen en de regie over het werkveld wordt gelegd bij de gemeenten. Nu daarover twijfels zijn, zien we het aantal psychiaters dat zich wil specialiseren tot kinder- en jeugdpsychiater dalen.

30 Zou de aanhouder winnen? / Over de behandeling van een vijftienjarige jongen met hardnekkige misselijkheid en schoolverzuim
Ingeborg Visser en Else de Haan
Psychische problemen zijn lang niet altijd de oorzaak van niet-verklaarde lichamelijk klachten. In dergelijke gevallen is een symptoomgerichte behandeling aangewezen. De vijftienjarige Gerik die vrijwel niet naar school ging omdat hij steeds misselijk was, werd behandeld volgens het Gevolgenmodel van Van Rood e.a. (2005) en door middel van het aanleren van coping. Daarnaast waren de inzet van psychologie-stagiaires en stugge volharding belangrijke ingredi‘nten. Toch had de behandeling maar gedeeltelijk succes. Had de therapeut iets anders kunnen of moeten doen?

38 Over schrijven
GASTCOLUMN
Marcel van den Hout

40 Psychobelletrie / Een krankzinnige ervaring
Frits Boer

42 GEZIEN EN GELEZEN
Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis. Ik pubertraining
– Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders
– AD(H)D Psycho-educatie: Therapeutenhandleidingen en Werkboeken
– Brammetje Baas. Een film om bij stil te staan (als je kunt)

46 agenda

48 COLOFON