Kind en adolescent praktijk — Jrg. 10 (juni 2011) Nr. 2

50 Lichaam en geest
ten geleide
Else de Haan

52 De KIOSK-polikliniek: twee handen op een buik
Inge de Vlieger, Alet Meurs en Bart Wolf
Lichamelijk onverklaarde klachten bij kinderen zijn niet zeldzaam en het traditionele beleid, waarbij het kind eerst door een arts en vervolgens door een psycholoog gezien wordt, belemmert de behandeling. De KIOSK-polikliniek* is een polikliniek waarbij zowel de vervolgintake als het behandeladvies door de kinderarts en de kinderpsycholoog gezamenlijk worden gedaan. De opkomst van de kinderen die werden verwezen naar de KIOSK-polikliniek bleek groter dan van de kinderen die naar de kinderpsycholoog werden verwezen en de naar de KIOSK verwezen kinderen toonden ook een afname van de klachten na de intake.
* KIOSK: KInderen met Onverklaarde Somatische Klachten

58 Breinbreker
CURIOSA
Constance Dolman

60 Psychomotorische gezinstherapie (G-PMT) in de praktijk
Jac Maurer, Marco Visser, Birgit Albrechts en Hans Krot
Na vijftien jaar ervaring met psychomotorische gezinstherapie met kinderen en jeugdigen en hun gezinnen hebben de auteurs de indruk dat vaak grote verschuivingen binnen relationele patronen en grote veranderingen bij het omgaan met problematisch gedrag ontstaan in een beperkt aantal sessies. Binnenkort zal daarom onderzoek naar deze behandelvorm starten. In dit artikel willen de auteurs al enkele uitgangspunten voorleggen en beschrijven hoe ze op dit moment invulling geven aan psychomotorische gezinstherapie.

67 Daan, inmiddels 32 jaar

ALS JE ‘T MIJ VRAAGT

Anneke Eenhoorn

68 Wachten op een dooie mus
FRICTIE
Anne Maaskant
Wat levert GGZ-hulp een kind op, behalve een stempel?

70 De Wietboys
TUSSENDOOR
Sacha Lucassen

71 Nederland en Belgi‘ hebben elkaar wat te bieden maar ja, jullie…
INTERVIEW
Carolien Gevers
Interview met Caroline Braet. Ze is hoogleraar aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie aan de universiteit van Gent en houdt zich onder andere bezig met obesitas, depressie en hechtingsproblematiek.

76 Ontwikkeling van het landelijke instrumentarium jeugdstrafrechtketen (LIJ)
Claudia van der Put, Han Spanjaard, Lieke van Domburgh, Theo Dorleijers, Henny Lodewijks, Henk Ferwerda, Ruth Bolt, Geert Jan Stams
In dit artikel wordt het nieuwe Landelijke Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) beschreven. Het LIJ is ontwikkeld voor jongeren die met de verschillende partijen in de jeugdstrafrechtketen te maken krijgen, waaronder de politie, Halt, de raad voor de Kinderbescherming, de jeugdreclassering en de Justiti‘le Jeugdinrichtingen. Met het instrumentarium wordt een verbetering beoogd van het inschatten van psychosociale en recidiverisico’s en het indiceren van de juiste interventies.

84 Het kind in ons
PSYCHOBELLETTRIE
Frits Boer
Een psychologie van de kindertijd, door literatuur ge•nspireerd.
– ‘De heimweefabriek’, Douwe Draaisma
– ‘Alles kantelt’, Tomas Lieske

86 Behandeling van gedragsproblemen bij jonge kinderen / Zicht op effectiviteit door wetenschappelijk onderzoek
WERK IN UITVOERING
Mari‘lle Abrahamse, Marianne Junger, Ram—n Lindauer
Gedragsproblemen bij jonge kinderen kunnen een serieus risico vormen voor het ontwikkelen van problemen in de puberteit en in de volwassenheid. Uit een onderzoek van Alink en collega’s (2007) komt naar voren dat bijna 80% van de kinderen op driejarige leeftijd fysiek agressief gedrag laat zien. Hoewel de meeste kinderen alternatieven leren voor fysieke agressie naarmate ze ouder worden (Tremblay, 2010), is er een kleine groep die een chronisch patroon ontwikkelt. Preventie of interventie tijdens de vroege kinderjaren kan ervoor zorgen dat dit patroon doorbroken wordt.

88 GEZIEN EN GELEZEN
– Een kind met mogelijkheden. Een andere kijk op LVG-kinderen
– Als je steeds bang bent. Angst bij kinderen: hoe zit dat?
– Pubers van nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt

92 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters

– Behandeling bij agressieregulatieproblemen uitgelicht
– Zelftest bij verdenking op autisme
– Systemisch kijken naar kindproblemen
– Info over psychische stoornissen voor jongeren

94
agenda