Kiddo — Jrg. 7 (maart 2006) Nr. 3

2 Wg met de kinderopvang
VOORWOORD
Agnes van Hoesel

8 Conflicten tussen kinderen: in gesprek gaan met ouders
Anke van Keulen
Kinderen spelen samen, ze botsen en verzoenen weer. Botsingen zijn belangrijke, maar soms ook lastige momenten. Lastig ook vaak om met de ouders te bespreken. Hoe denken ouders over het omgaan met botsingen van kinderen? En hoe bespreek je dat met hen?

12 Wet Kinderopvang een jaar later: de GGD
Channah Zwiep
De nieuwe Wet Kinderopvang in Nederland verplicht instellingen voor kinderopvang te zorgen voor verantwoorde opvang. Wat is dat, en hoe gaat het nu na een jaar sinds de invoering van de Wet Kinderopvang? In een serie van twee artikelen kun je lezen hoe het staat met de controle op Žn de uitvoering van de Wet. Deze keer: de toezichthouder van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

20 Kwaliteitskeurmerk geeft veiligheid, zekerheid en vertrouwen
Karin van Londen
De kwaliteit van de kinderopvang staat de laatste tijd erg in de belangstelling. De branche neemt kwaliteit zeer serieus. Sinds 1999 is er in Nederland een kwaliteitskeurmerk, het HKZ*-keurmerk. directeur Tineke Groen en groepsleidster en interne auditor Marin Vermeulen van de Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (SKPC) vertellen over hun ervaringen.

24 Wat doe je als je kindermishandeling vermoedt?
Anne Wšstmann
Je staat er misschien niet zo vaak bij stil dat een kind slachtoffer kan zijn van mishandeling. Toch komt het overal voor; in Nederland zijn naar schatting 50 tot 80 duizend kinderen per jaar slachtoffer van kindermishandeling. Wat moet je doen als je vermoedt dat een kind mishandeld wordt? In Nederland komt er een verplichte meldcode.

30 Wat moet een opvangouder kunnen?
Hilde Pauwels
Wat moet je als opvangouder in huis hebben om je taak goed te kunnen vervullen? Kind en Gezin in Vlaanderen stelde een zogenaamd competentieprofiel op, waarin dat allemaal staat beschreven. Dat betekent niet dat opvangouders er nu ineens een dagtaak bij hebben om al die vaardigheden aan te leren. Een hele hoop zaken doen zij namelijk al.

EN VERDER

4 NIEUWS

6 Loesje ruikt de lente
LIEDJE
Ingrid Rietveld-Roos

15 VRAAGJE

16 Po‘zie is goochelen met woorden
KID(D)O (6-12)
Isabelle Desegher

18 Mijn naam
KINDERVERDIEPING
Tamar Kopmels

23 Drijven of zinken
KID(D)O (0-3)
Caroline Boudry

28 ‘Kinderen moet je niet in een maatjasje passen’
PORTRET
Lizzy de Wilde

32 Een gouden tand voor Winnie Wissel
VOORLEZEN
Tania Dylgat

34 Speel niet met je rug
KIND EN GEZONDHEID
Sandra Cooreman en Isabelle Gerard

36 KINDERBOEKEN

38 Baasje
COLUMN

39 Agenda