Kader Primair AVS — Jrg. 24 (januari 2019) nr. 5

Thema: Ambitieus kwaliteitsbeleid

10 Prestaties versus kwaliteit
De afgelopen twintig jaar zijn de prestaties van Nederlandse leerlingen in het funderend onderwijs geleidelijk teruggelopen. Waar ligt dat aan? En hoe alarmerend is dit in een land met een steeds hoger opgeleide bevolking? “Onderwijskwaliteit is veel breder dan alleen de prestaties; daar horen ook dingen als veiligheid en persoonsvorming bij.”

14 Meer dan basiskwaliteit
Dalende prestaties en slechts tevreden zijn met de basiskwaliteit. Veel schoolleiders willen meer bieden, en met succes. Drie ambitieuze directeuren die actief sturen op kwaliteit aan het woord. “Ik wil voortdurend weten of onze plannen goed zijn en of we nog op koers liggen.”

18 De onderzoekende school
Leerling, leraar, schoolleider: in een ‘nieuwsgierige’ school is iedereen onderzoeker.

Verder in dit nummer

24 Schoolleiders spreken Slob
Na een e-mailbombardement eind november ging onderwijsminister Slob op 13 december op initiatief van de AVS in gesprek met schoolleiders uit het primair onderwijs. Een eerste verkenning om de positie van de schoolleider concreter, formeler en toekomstbestendiger te maken.

28 Dwingende ouders
Scholen krijgen steeds vaker te maken met veeleisend en dwingend gedrag van ouders. Hoe ga je daarmee om als schoolleider? En vooral: hoe kun je het voorkomen of zelfs ombuigen in het voordeel van de school? “Je wordt nóg zorgvuldiger.”

Actueel

03 Rekensom voor lumpsum primair onderwijs simpeler
Bekostiging wordt eenvoudiger

04 Online vertelpunt om ervaringen Passend onderwijs te delen
Vertelpunt.nl/ocw startpunt voor regiogesprekken

05 Verantwoording besteding werkdrukmiddelen via stappenplan
Tussenevaluatie

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

23 Zo kan het ook!
Speciale havo voor leerling met praktische leerstijl

33 Politieke column
Paul van Meenen (D66)

34 Van de AVS

38 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergang Cultuurpracticum

42 Voor u geselecteerd

45 Boekbespreking
Leiding geven aan een lerende school