Kader Primair Avs — Jrg. 14 (september 2008) nr. 1

THEMA | Wie is de schoolleider?


8 Een goede schoolleider is een lerende schoolleider
De opleider over de leerling
Gesprekken met drie schoolleideropleiders maken ŽŽn ding duidelijk: het beroep `schoolleider’ is niet eenvoudig. Het vraagt verschillende rollen van ŽŽn persoon, zoals die van manager, accountant, psycholoog en lobbyist. Ook brengt het behoorlijk wat verantwoordelijkheden met zich mee: voor de school als geheel, het team, de schoolomgeving en voor – degenen om wie het allemaal draait – de leerlingen.


12 Leidinggevenden worstelen met het bureaucratisch systeem
De manager als passiemaker
Als het aan Jos van der Lans ligt gooit de manager van nu `z’n kont tegen de krib’ en zorgt hij of zij ervoor dat leerkrachten ruimte behouden om hun werk te doen. Bureaucratie en regeldrang mogen het klaslokaal niet in. Want in tegenstelling tot andere publieke sectoren, is het in het primair onderwijs, denkt Van der Lans, nog niet zo slecht gesteld met `de professional’.


16 Vijftig jaar schoolleiders
Van `hoofd der school’ tot directeur
Het vak van schoolleider is de laatste decennia behoorlijk veranderd


20 Wat een vak!
`Ik zie het team als een klas grote kinderen’
Directeuren genieten ervan om het beste uit hun team te halen en de eigen organisatie te stimuleren tot optimale prestaties. Alleen jammer dat het papierwerk zoveel tijd opslokt… Vier heel verschillende collega’s over hun bijzondere beroep.


VERDER IN DIT NUMMER


30 ‘Niet langer zelf knokken’
Schoolleiders voortgezet onderwijs opnieuw bij AVS
Vanaf dit schooljaar gaat de AVS ook – weer – schoolleiders uit het voortgezet onderwijs vertegenwoordigen. De vereniging keert daarmee terug naar de situatie van voor 1995. AVS voorzitter Ton Duif geeft uitleg over het hoe en waarom en krijgt daarbij weerwoord van Jan Gispen, de eerste voorzitter van de Vereniging voor het management in het Voortgezet Onderwijs (VVO).


34 Allochtone ouders betrekken bij schoolloopbaan kind
Lokale platforms bieden uitkomst
De actieve betrokkenheid van allochtone ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen is vaak gering. Ook zijn ze doorgaans weinig zichtbaar in de school. Voor de schoolprestaties van allochtone leerlingen is de ondersteuning van de ouders juist van groot belang. Het landelijke project Platform Allochtone Ouders & Onderwijs (PAOO) kan scholen helpen een betere samenwerking met ouders te realiseren. Scholen kunnen gebruik maken van de ervaringsdeskundigheid van ouders in het platform binnen hun gemeente.


38 De kracht van kinderen
De kinderpostzegelactie bestaat 60 jaar
Kinderpostzegels. Wie heeft er niet mee gelopen? De zegels zijn een begrip en een traditie. De 240.000 kinderen die eind september weer met de kaarten en zegels langs de deuren gaan, zijn de derde generatie verkopers. Het jubileumthema `Laat kinderen leren’ sluit goed aan bij de wens om nog meer met scholen samen te werken.


IEDERE MAAND


25 Een maatje voor de directeur
Zo kan het ook!
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Zes basisscholen in Rotterdam hebben sinds enige tijd een schoolmate in dienst, die de drukke directies werk uit handen neemt.


27 Passend onderwijs: goed idee, foute werkwijze
Eindverantwoordelijk management
Het onderwijs kent een lange historie van impulsen om het onderwijs te veranderen en daarmee verbeteren. Klassiek is de voorheen niet altijd succesvol gebleken `aanpak van bovenaf’, die op veel weerstand stuitte vanuit het veld. Nu de centrale overheid bij Passend onderwijs nadrukkelijk kiest voor een ontwikkelingsgerichte aanpak van onderop, lijkt het veld er zelf (weer) een klassieke aanpak van te maken, zij het op kleinere schaal.


29 Groei speciaal onderwijs verklaard en genuanceerd
Speciaal (basis)onderwijs
Begin juli werd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de 2e kwartaalrapportage 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het aantal leerlingen dat in 2007/2008 op een speciale school zat bijna is verdubbeld ten opzichte van schooljaar 1995/1996. De facts and figures geven een niet mis te verstaan beeld van het onderwijs in Nederland, maar de ongenuanceerde en te beknopte weergave van de feiten in de media verdient een verklarende toevoeging.


41 Meer dan alleen rekenen en taal
Politieke column
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Jan Jacob van Dijk, onderwijswoordvoerder namens het CDA in de Tweede Kamer.