Kader Primair Avs — Jrg. 14 (oktober 2008) nr. 2

THEMA | LEIDING GEVEN EN BESTUREN


8 Nieuwe rollen voor management en bestuur
Steeds meer ‘eigen’ bestuursstructuren
Schaalvergroting en deregulering zijn, ook in het primair onderwijs, redenen om na te denken over de bestuurlijke organisatie. Daarnaast realiseert het veld zich steeds meer dat onderwijs een maatschappelijke functie en dus ook een verantwoordingsplicht ten opzichte van de maatschappij heeft. Externe en interne factoren zijn zodoende aanleiding om nieuwe bestuursvormen te onderzoeken.


12 Elkaars rollen respecteren is cruciaal
Werken met policy governance
Algemeen directeur Bert Tuk liep in zijn nieuwe baan bij de vereniging voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Hoeksche Waard (PCPO) aan tegen problemen met zijn mandaat. Wat mocht hij nu wel doen en wat niet? Hij besloot de organisatie te charmeren voor Policy Governance¨, een van oorsprong Amerikaans bestuursmodel dat steeds populairder wordt in Nederland, ook in het primair onderwijs.


16 Spanningen tussen baas en baas
Directeur en bovenschools directeur doen boekje open
Als directeur van een school ben je leidinggevende, maar heb je zelf ook nog te maken met een of meerdere `bazen’. Als bovenschools directeur wil je beleid uitzetten, maar loop je aan tegen directeuren die niet boven hun team kunnen staan. Een schooldirecteur en twee bovenschoolsen vertellen – anoniem – over de spanningen tussen leidinggevende lagen in een onderwijsorganisatie.


20 Leiden weten en voelen tot doen?
Duurzame schoolontwikkeling
Veranderingen in het primair onderwijs leiden zelden tot duurzame ontwikkeling. Onder meer omdat leidinggevenden niet de juiste focus hebben. Ge•nspireerd door onderwijsadviseurs Michael Fullan en David Hopkins pleit AVS adviseur Jos Hagens ervoor dat de hele onderwijsorganisatie, van bestuur tot aan locatiedirecteur, zich richt op de interactie tussen leerkracht en leerling.


24 Raad van Toezicht controleert Žn brengt buitenwereld binnen
`Als je vraaggestuurd wilt werken, moet je wel weten wat de vragen zijn’
De Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOVenray) bestuurt al sinds haar ontstaan in 2003 op afstand. In 2006 besloot ze nog ŽŽn stapje verder te gaan en een Raad van Toezicht te vormen. De bestuurder, een lid van de Raad van Toezicht en een schoolleider leggen uit waarom.


VERDER IN DIT NUMMER


32 Succesvolle achterstandsscholen
Veel aandacht voor de basisvaardigheden
Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen slechter presteren als ze op een school zitten met veel kansarme leerlingen, waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben. Toch presteren lang niet alle achterstandsscholen slecht. Wat is de succesformule van bijvoorbeeld obs het Moza•ek in Arnhem en obs De Schakel in Vroomshoop?


36 ‘Schoolopbrengsten nu meten is niet goed
Schooldirecteur bijt zich vast in beoordelingssystematiek
De actieve betrokkenheid van allochtone ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen is vaak gering. Ook zijn ze doorgaans weinig zichtbaar in de school. Voor de schoolprestaties van allochtone leerlingen is de ondersteuning van de ouders juist van groot belang. Het landelijke project Platform Allochtone Ouders & Onderwijs (PAOO) kan scholen helpen een betere samenwerking met ouders te realiseren. Scholen kunnen gebruik maken van de ervaringsdeskundigheid van ouders in het platform binnen hun gemeente.


40 Een ongemakkelijke waarheid
Het geheim van een goed presterend onderwijsstelsel
Het onderzoek `How the worlds bestperforming schoolsystems come out on top’ van Barber en Mourshed laat zien waardoor de best presterende onderwijsstelsels tot de top zijn gaan behoren. Want `gewoon’ investeren in onderwijs leidt niet altijd tot betere leerresultaten. Wat is het recept? En zijn we in Nederland op de goede weg of is er meer nodig om een topschool te zijn?


IEDERE MAAND


29 Nintendo leert kinderen rekenen
Zo kan het ook!
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Sbo het Noorderlicht in Dordrecht bedacht een methode om kinderen al spelend te laten leren met de Nintendo DS, om leerlingen met rekenproblemen beter te bereiken.


30 Wat is de rol van het schoolbestuur?
Eindverantwoordelijk management
Begin juli verscheen het rapport `De school bestuurd’, van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In dit rapport worden de resultaten beschreven van onderzoek naar hoe schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs omgaan met hun toenemende autonomie. Enkele interessante uitkomsten passeren in dit artikel de revue.


31 Van wat de leerkracht kan naar wat de regio kan
Speciaal (basis)onderwijs
Dat een continuŸm van onderwijsen zorgaanbod op regionaal niveau wenselijk en binnenkort ook wettelijk verplicht is door de invoering van Passend onderwijs, roept de vraag op hoe scholen met hun mogelijkheden, beperkingen en grenzen omgaan en hoe zich dat vertaalt in een regionaal aanbod.


43 Cultuuromslag
Politieke column
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Margot Kranevelt, woordvoerder primair onderwijs namens de PvdA in de Tweede Kamer.