Kader Primair Avs — Jrg. 14 (december 2008) nr. 4


THEMA | DIGITALE ONDERSTEUNING


8 Ondersteunende systemen laten onderwijs effici‘nter verlopen
Frans Schouwenburg Kennisnet
Digitale aanmelddossiers, een schooladministratieprogramma, het bovenschools managementsysteem; de ondersteunende software op organisatorisch niveau is er. Toch zijn schoolleiders en bovenschools directeuren terughoudend in het gebruik ervan. Frans Schouwenburg, sectormanager primair onderwijs bij Kennisnet, laat zijn licht schijnen op de oorzaak en de oplossing.


14 Big Brother of handig sturingsinstrument
een schat aan gegevens maar gebruiken deze slechts mondjesmaat in de aansturing van de school. Op bovenschools niveau ontbreekt het al helemaal aan sturingsinstrumenten. Stichting IJsselgraaf wil daarin verandering aan brengen en gebruikt sinds kort een managementinformatiesysteem.


18 Uitdijend computerpark vraagt om slim beheer
In bijna elk klaslokaal staan tegenwoordig wel drie of meer computers. Vaak leveren deze apparaten problemen op. Want wie beheert al die computers en wat gebeurt er als ze niet goed meer werken? En hoe houdt je de energiekosten binnen de perken? Veel scholen worstelen met deze vragen. Technologische ontwikkelingen kunnen een antwoord bieden.


VERDER IN DIT NUMMER26 Referentieniveaus taal en rekenen niet gebruiken als afrekeninstrument
De afgelopen maanden vond een door de PO-Raad georganiseerde veldraadpleging plaats over de door de commissie Meijerink vastgestelde referentieniveaus voor rekenen en taal. Het onderwijsveld is blij met de extra houvast, maar pleit ook voor enkele aanscherpingen. De raadpleging leidt tot een advies aan staatssecretaris Dijksma, dat in december wordt uitgebracht.


30 Schoolleiders moeten meer verleiden
Organisaties die willen innoveren moeten optimaal gebruikmaken van de creativiteit van hun medewerkers. Dat stelt Jeff Gaspersz, spreker op het AVS congres in maart 2009, in zijn onlangs verschenen boek `Nieuwe idee‘n nieuwe kansen; bereik je doelen met creativiteit’. Nieuwe idee‘n zijn hard nodig om het succes of zelfs het voorbestaan van een organisatie te kunnen garanderen.


34 Elke school een ondersteunende kracht?
Tijdens de Algemene Beschouwingen is extra – tijdelijke – subsidie vrijgemaakt voor ondersteunende krachten op basisscholen. Echter niet genoeg om op Žlke school een ondersteunende functie te cre‘ren. Kader Primair vroeg tien onderwijswoordvoerders naar hun inzet hiervoor, met het oog op de begrotingsbehandeling op 9, 10 en 11 december aanstaande in de Tweede Kamer.


IEDERE MAAND


23 Zo kan het ook – Good practice
Schoolcounseling maakt problemen beter bespreekbaar
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Obs Toermalijn in Duiven schakelde een schoolcounselor in om een veiligere leeromgeving voor leerlingen te cre‘ren en sociaalemotionele problemen sneller in beeld te krijgen.


24 Eindverantwoordelijk management
Professionalisering leerkrachten Žn management
In het convenant Leerkracht van Nederland is de professionalisering van het onderwijspersoneel een belangrijk onderwerp. Voor leerkrachten is hiervoor – in aanvulling op de al in de huidige CAO-PO opgenomen afspraken over scholing – de lerarenbeurs beschikbaar gesteld. Deze beurs geldt niet voor het management, maar dat neemt niet weg dat scholing en professionalisering ook voor leidinggevenden in het primair onderwijs van groot belang is.


25 Speciaal (basis)onderwijs
Als het je eigen kind – of school – betreft
Sbo-school de Brigantijn uit Someren kwam onlangs negatief in de publiciteit in verband met onder andere pesterijen door medescholieren aan het adres van ŽŽn van haar leerlingen. De school geeft aan zich lange tijd te hebben ingespannen voor deze leerling, een meisje met een autismespectrum stoornis (ASS); een ernstiger problematiek dan een sbo-school gewoonlijk aankan.


39 Politieke column
Wanneer wordt de schoolleider nu eindelijk eens serieus genomen?

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Martin Bosma, woordvoerder Onderwijs namens de Partij voor de Vrijheid (PVV) in de Tweede Kamer (in samenwerking met Richard de Mos, beleidsmedewerker).