Kader Primair Avs — Jrg. 10 (mei 2005) Nr. 9

Thema: VEILIGHEID OP SCHOOL


1 Morele dilemma’s
KADERSPEL
Ton Duif

2 Zinvol en geanimeerd
ACTUEEL
Expertmeeting sport in het onderwijs

3 Zorgstelsel funderend onderwijs
ACTUEEL
De eerste fase van de herijking van het stelsel van leerlingenzorg (WSNS, LGF en OAB)


4 Homestays

ACTUEEL
Nieuwe uitwisselingsmogelijkheden met collega’s in het buitenland


5 Operatie Jong start zorgstructuren in en om school
ACTUEEL

5 Onderzoek Kennisnet onder schoolleiders en managers

ACTUEEL

5 AVS School for Leadership en Advies

ACTUEEL

6 Anders vraag, andere AVS
ACTUEEL
Michiel Wigman


7 Adviseurs over verandering in nieuwe NSA uitgave
ACTUEEL
NSA: Nederlandse Schoolleiders Academie

9 ‘Aa, B….’
ILLUSTRATIE
Jos Collignon

10 Inrichten op de vierkante meter
THEMA
Slimme inrichting verhoogt veiligheid schoolplein. De huidige normen voor de oppervlakte van een schoolplein zijn aan de krappe kant. Kun je zo’n plein nog veilig inrichten? De Julianaschool in Bilthoven bereidt zich voor.

14 Antenne voor verkeersveiligheid
THEMA
Tegenstrijdige verkeersborden, gevaarlijke situaties rondom de school en ouders die ’s morgens de parkeerplaats opscheuren. Verkeersouders ondersteunen de school in het verbeteren van de verkeersveiligheid. “Maar het gaat wel langzaam.”

16 Veiligheid: van gedragscode tot protocol
THEMA
Veiligheidsbeleid heeft breed de aandacht van de beleidsmakers in de scholen, van de politiek en van de inspectie. Naar aanleiding van een enkel incident wordt het beeld geschetst dat het slecht gesteld zou zijn met de veiligheid op school. Toch schenken scholen heel veel aandacht aan dit onderwerp, zo blijkt uit het overzicht dat wij voor u opstelden.

20 En wat nu?
Omgaan met kindermishandeling
THEMA
Een vermoeden van kindermishandeling. In Nederland zijn zo’n 80.000 kinderen slachtoffer van ernstige mishandeling. Beroepskrachten die met kinderen werken kunnen een belangrijke rol spelen in het terugdringen daarvan. Een meldcode en protocollen voor het omgaan met deze problematiek ondersteunen daarbij.

23 Schoolklimaat als graadmeter
THEMA
Inspectie en veiligheid.
De inspectie vindt het belangrijk dat scholen zelf invulling geven aan hun veiligheidsbeleid. Het toezichtkader is in ontwikkeling. Wij vroegen de inspectie naar de contouren daarvan. “Wij adviseren eerst een goede probleemanalyse te doen.”

24 Uw verzuim meester
THEMA
Samen met andere partners organiseerde de AVS een aantal conferenties ‘Omgaan met verzuim’. Verzuim valt te managen zo blijkt, maar in de praktijk komen veel weerbarstigheden naar boven.

28 Leidinggeven begint bij jezelf
De Stichting Katholiek Onderwijs Zuid-Oost Kempen (SKOZOK) ging op zoek naar de relatie tussen ‘het nieuwe leren’ en persoonlijk leiderschap. “Met het nieuwe leren gaan leerlingen zelf op ontdekkingstocht. Dat wilden we ook doen met onze directeuren.”

32 Op zoek naar talent
Zou leidinggeven iets voor mij zijn? Met ‘Ori‘ntatie op Management’ gaat de AVS in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt op zoek naar leerkrachten met een sluimerende ambitie voor een functie als leidinggevende.

34 Tekortkomingen huidige zorgstelsel aanpakken
Vele onderzoeken en evaluaties brengen knelpunten en tekortkomingen aan het licht over de beleidstrajecten gericht op leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De roep om een stelselherziening wordt steeds luider. Die roep varieert van ‘aanpassingen op onderdelen’ via ‘meer betrekken van trajecten op elkaar’ tot ‘volledige stelselwijziging’.

38 Bestuurlijke vernieuwing OPO Apeldoorn
De verzelfstandiging van het Openbaar Primair Onderwijs in Apeldoorn is door alle betrokkenen aangegrepen als een kans om de organisatie te stroomlijnen en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Een enorme klus, want een complexere organisatie roept complexe vragen op. Het vernieuwingsproces zit nu in een fase dat de eerste resultaten tastbaar worden. En veel directeuren zijn enthousiast.

42 Serviceberichten
– Surfsleutel (Veilig surfen)
– Omgaan met moeilijk gedrag (Conferentie)
– Teleblik (Website)
– De veilige schoolprijs (Wedstrijd)
– Leerplichtnet (Website)
– WSNS en Onderwijsachterstanden (Publicatie)

43 Wie is nou gek?
COLUMN
Frederique

48 Bestellijst AVS