JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 92 (oktober 2007) Nr. 2

3 Nieuwe ronde nieuwe kansen
REDACTIE
Johan Bosma

6 Vroeg signaleren en stimuleren
HOOGBEGAAFDHEID
Carine Grootenboer
Een veel voorkomende mening over hoogbegaafde kinderen is, dat zij op school wel aan hun trekken zullen komen en er vanzelf doorheen rollen. Ze hoeven zich immers nooit in te spannen, halen met gemak hoge cijfers en hebben plezier in het leren en het opdoen van nieuwe kennis. Het beeld dat veel leerkrachten bezitten over hoogbegaafde kinderen die zŽlf om moeilijkere opdrachten en uitdagende spelmaterialen vragen, lijkt erg aannemelijk maar komt in de onderwijspraktijk sporadisch voor. Hoogbegaafde leerlingen uiten hun talenten niet direct of vanzelfsprekend in de vorm van uitzonderlijke prestaties zoals het maken van een puzzel van 70 stukjes of het moeiteloos behalen van een hoger level bij een strategiespel. Vroege signalering (in de kleuterleeftijd) en een stimulerende omgeving zijn voor deze kinderen beslist noodzakelijk.

12 Wat is succesvol in het onderwijs
VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP
Marcel Bogaarts
Wanneer is iemand het vak van leraar ‘meester’? In dit artikel gaan we na wat er vanuit de onderwijsresearch bekend is over het vakmanschap van leraren. Door recent meta-analytisch onderzoek van Robert Marzano is nu een toegankelijk overzicht beschikbaar van wat – wetenschappelijk aantoonbaar – succesvol is in het onderwijs. Hij heeft na precieze selectie op validiteit en betrouwbaarheid, 1200 onderwijskundige onderzoeken uit de westerse wereld (West-Europa, Noord Amerika en Australi‘) bestudeerd en er conclusies uit getrokken. In dit artikel kijken we naar de gebruiksmogelijkheden van het model van Marzano.

18 Kinderen zelf leren reflecteren
TROTS OP JE WERK
Kristel Tijssen, ErnaBod, Sylvia Mooy
Veel scholen zijn bezig met het inrichten van hun onderwijs op zo’n manier dat iedere leerling zich maximaal kan ontwikkelen. Kernaspecten hierbij zijn het betrekken van de leerling bij het leerproces en het delen van de verantwoordelijkheid tussen leerkracht en leerling. Om dit te bereiken kunnen tal van strategie‘n ingezet worden. EŽn van de strategie‘n is het structureel reflecteren met de leerlingen. Hoe geef je in de praktijk van alledag vorm aan het reflecteren? Deze vraag stond centraal in het afstudeerproject van Kristel Tijssen voor de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft.

30 Schrijven zonder lezen
Astrid Scholten, Ben Hamerling
Sinds jaar en dag weet elk kind dat je op school leert lezen, rekenen en schrijven. Vroeger was dit tegelijkertijd de volgorde. Al geruime tijd echter wordt het schrijven niet meer uitgesteld, maar op veel scholen vanaf de eerste dag in groep 3 ge•nstrueerd. Vaak zelfs gekoppeld aan het lezen of, nog eerder, ingezet bij ‘ontluikende geletterdheid’. Het is, op grond van recent onderzoek, de vraag of de (zwakke) leerling daarmee gebaat is. Bij het aanleren van lees- en schrijfvaardigheid moet rekening worden gehouden met de juiste volgorde van ontwikkeling.

38 Van taalscan naar taalrijk
Madeleine Gibson
Goed taalonderwijs begint met een goed taalbeleidsplan. Omdat het ontwikkelen van taalbeleid niet eenvoudig is, roepen steeds meer scholen deskundige hulp in. In dit artikel gaat de aandacht uit naar basisschool De Rietlanden, die zich als eerste school in Amsterdam heeft ‘onderworpen’ aan een taalbeleidscan: een traject waarin ze binnenstebuiten wordt gekeerd om vervolgens vier jaar lang structureel onder begeleiding aan taalbeleid te werken. Als de school duidelijke vooruitgang boekt, en dat doet ze, mag ze zich na vier jaar ’taalrijke school’ noemen: een bekroning op een boeiend proces.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

16 Open Boek

Jos Walta

22 Kort & Kort ICT

25 Kriebels in de klas
PRAKTIJK
Margreet Christians

36 De schoolweek van Monique Krings-Heussen

42 Rekenogen
Vincent Klabbers

44 Kunst op straat
IN BEELD

46 Goed gedaan!
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Van de stapel

Bianca Pannekoek